is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN BUITENZORG.

tot bloei. Sedert 1882 heeft de vrijgevige wijze waarop gronden in de Straits voor ontginning in erfpacht worden afgestaan, tengevolge gehad dat de verbindingswegen overal de kosten van hunnen aanleg dekken, en dat zich een net van uitnemende wegen over het geheele schiereiland van Malakka uitspreidt.

In het begin waren er niet altijd genoegzame fondsen beschikbaar voor het scheppen van verkeersaderen en voor andere openbare werken. In de Straits is het aanleggen van wegen over woeste gronden, met oerwoud bedekt, al evenmin gemakkelijk als in onze koloniën, en ook ginds bemoeielijkte aanvankelijk gebrek aan middelen den arbeid. In 1883 echter kwam in Sflangor het volgende stelsel in zwang, dat uitstekende resultaten afwierp. Men legde rijpaden aan, voorloopig ter breedte van zes voet, (bridle-paths) met geleidelijke hellingen en primitieve, goedkoope bruggen. Zoo kostte één kilometer ongeveer fnoo; als later de ontwikkeling van het verkeer aan een breederen weg reden van bestaan gaf, werd het smalle rijpad tot een karreweg, of ook tot een eerste klasse weg vergroot. De directe aanleg van zulk een weg zoude f 8000 of meer per kilometer hebben gekost.

Dit stelsel is overal met goeden uitslag toegepast. Hierdoor werd de snelle en goedkoope aanleg verkregen van verkeersmiddelen, welker onderhoud weinig offers vergt. Onder zijnen invloed werden uitgestrekte gedeelten des lands in korten tijd voor kolonisatie vatbaar gemaakt, meer bijzonder door het openstellen der gelegenheid om gerieflijke woningen en kampongs te bouwen op vruchtbaren bodem, langs paden welke zich later tot grootere verkeersaderen konden ontwikkelen. Inzonderheid Maleiers, maar ook Chineezen en Indiërs, werden er zoo toe gebracht belang te stellen in den vooruitgang des lands. Om hunne vestiging in onbewoonde streken te bevorderen,