is toegevoegd aan je favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER KOTARADJA NAAR WELTEVREDEN

verstrekte het Gouvernement voorschotten, en in het terugbetalen daarvan gingen de Chineezen aan de andere immigranten voor. Niet zonder moeite lieten zich intusschen de belanghebbenden bewegen om het hun toegedachte kolonisatiewerk te aanvaarden, en veel geld moest er worden besteed om hen naar hun smaak te huisvesten. Had men zich die moeite niet getroost, dan ware zeker het goede resultaat uitgebleven, want lokt men zulke kolonisten niet aan door goede woningen, gelegen aan bruikbare wegen en op vruchtbare gronden, dan kan men lang wachten totdat zij proprio motu irnmigreeren.

De spoorwegen waren eene conditio sine qua non voor de ontwikkeling der kolonie, en de financieele steun dezer laatste werd derhalve ingeroepen om fondsen voor den aanleg ervan te verkrijgen. Dit geschiedde met goed gevolg, en de eerste werken werden zonder verlies van tijd begonnen; maar lang voordat zij ten einde waren gebracht, vorderde de kolonie, die in geldnood verkeerde, onmiddellijke terugbetaling der door haar voorgeschoten kapitalen van de betrokken maatschappijen; het bleek mogelijk aan dit verlangen te voldoen en tevens het werk te voltooien door middel van „current revenues".

De eerste spoorweglijn in de Straits was die, welke van Taiping naar Port Well voert; zij werd in 1884 voltooid, en had slechts eene lengte van 8 mijlen. Thans kan men van de provincie Wellesley (tegenover Penang) naar Malaccatown en naar de grens van Johore per spoortrein reizen, terwijl de lijn vanaf dit laatste punt naar Johore Baroe, gelegen tegenover Singapore, door de Federated Malay States onder handen genomen is. ')

Thans worden ook bij ons proeven van kolonisatie genomen. In de Lampongsche districten tracht men aan Javaansche huisgezinnen een duurzaam verblijf te verschaffen,

') Zie hierover Sir Frank Swettenham, British Malaya.