is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN BUITENZORG.

monsters verscheen. Daarna stapten wij over een gespannen koord dat den evenaar voorstelde en werden bij die gelegenheid van uit een schuilhoek doornat gespoten. Dat ook de saamgestroomde toeschouwers een straal medekregen, verhoogde de algemeene vroolijkheid.

Op den morgen van den derden dag konden wij de groene kust van Java onderscheiden ; een lichte nevel bedekte het eiland, maar daarboven, hoog in de lucht, verhieven zich statig de toppen van den Gedeh en van den Salak.

Bij onze aankomst te Tandjong Priok heerschte er groote drukte, en slechts met moeite kregen wij allen plaats in den trein naar Weltevreden. Voor mijne geweren betaalde ik aan de douane een weinig drukkend inkomend recht, maar ongaarne zoude ik hebben toegelaten dat de kolven er van werden „getjapt", d. i. van een grof brandmerk, op een nummer gelijkend, voorzien. Deze bewerking heeft ten doel de identiteit van het voorwerp te bewijzen ingeval van diefstal of van verlies, maar uitzien en koopwaarde van het wapen worden er zeer door geschaad ; eenvoudiger ware het misschien het nummer, dat het geweer draagt, te noteeren. Toen ik tegen bedoelde manipulatie bezwaar maakte, zag men er van af, en ik had dus geenerlei reden mij te beklagen. Niet altijd kon ik op mijne verdere reis door Ned.-Indië hetzelfde getuigen, want toen ik later van Makasser naar Soerabaja terugkeerde, moest ik dezelfde geweren aan het douanenkantoor achterlaten, waar men ze drie, zegge drie dagen lang terughield. En dat, niettegenstaande ik onafgebroken op de afgifte van eene permissie voor den invoer aandrong, dagelijks eenige uren in de wachtkamer van een der rijksbureaux in de stad vertoefde om mijne zaak te bepleiten, en den in Indië welbekenden weg van Pontius naar Pilatus met ijver bewandelde. Dat ik mijn eigendom den vierden dag terugkreeg, dankte ik hoofdzakelijk aan de vriendelijke tusschenkomst van een ambtenaar, dien ik er privatim over