is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER KOTARADJA NAAR WELTEVREDEN

dat het bekend stond als „het graf der Europeanen."

De schouwburg is, evenals de sociëteit de Harmonie, gebouwd door Gouverneur-Generaal Daendels. De Harmonie en de militaire sociëteit Concordia zijn, naar men mij verzekerde, de mooiste clubs van het Oosten, eene bijzonderheid welke ik hoorde bevestigen door eenige Engelschen, die alle groote clubs tusschen Tokio en Bombay kenden. Dat er te Calcutta niet zulke schoone sociëteitsgebouwen te vinden zijn als te Batavia, kon ik zelf opmerken.

De sawahs en kampongs in de omstreken van Weltevreden bezocht ik te paard met den luitenant der cavalerie Jhr. van Riemsdijk, dien ik spoedig na mijne aankomst te Weltevreden ging zien, en van wien ik gedurende mijn verblijf in Indië vele bewijzen van vriendschap en van gastvrijheid ontving. Te zamen hadden wij bij het 2de Regiment Huzaren gediend, en nu ontmoetten wij elkaar wederom in de kampong Petodjo te Weltevreden, waar zich de kazerne der ruiterij bevindt, en waar de woningen der cavalerie-ollicieren gelegen zijn.

Weldra had ik gelegenheid nog andere bekenden uit Venlo te zien. Twee dagen na mijne aankomst werd te Weltevreden het 3de escadron verwacht, dat kort te voren uit Salatiga was afgemarcheerd, en waarbij zich vier kameraden van vroegere dagen bevonden. Kolonel Jhr. de Lannoy, kommandant van het wapen der cavalerie, reed het escadron met eenige officieren tegemoet en had de welwillendheid ook mij uit te noodigen hem te vergezellen. Van het huis van den kolonel, dat aan het Koningsplein gelegen is, voerde onze weg door twee wijken van W eltevreden heen — Kramat en Salemba — en voorts naar Meester Cornelis zuidwaarts. Wij troffen een warmen dag, maar het genoegen van den tocht had daardoor niet te lijden, en deze was mij slechts kort toegeschenen, toen wij het escadron ontmoetten. Terstond na aankomst werd inspectie gehouden over de Australische paarden, die in