is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER KOTARADJA NAAR WELTEVREDEN

schonken, dat bijna de geheele tegenwoordige assistentresidentie van dien naam omvatte; de acte van schenking behelsde intusschen de uitdrukkelijke bepaling, dat deze gedaan werd aan den Gouverneur-Generaal als zoodanig, en dat zij op diens opvolgers zoude overgaan. In 1780 werd deze bepaling tot wet verheven. Daendels liet zich echter het landgoed in vollen eigendom afstaan, en verkocht daarna aanzienlijke gedeelten er van aan particulieren; het paleis met de omgeving werd later door het Gouvernement teruggekocht en aan den Gouverneur-Generaal ter bewoning afgestaan.

Op den morgen mijner audiëntie geleidde mij mijn gastheer te 11 uren door eene laan van koningspalmen naar het gebouw der adjudanten, dat een vleugel vormt van het paleis. Vijf minuten later werd ik toegelaten tot den Gouverneur-Generaal. Gedurende mijn verblijf in Indië viel mij tweemaal dit voorrecht te beurt, het laatst te Weltevreden, korten tijd voor mijn vertrek, en beide keeren voelde ik mij sterk aangetrokken door de krachtige persoonlijkheid van den Landvoogd. Dikwijls had ik in het buitenland over onze koloniën hooren spreken en opgemerkt, hoe sterk ook daar de meening verbreid is, dat werkelijke gezagsuitoefening onzerzijds in die gewesten noodig is. De vraag is zoowel onder ons als bij anderen gerezen, of het beheer over onze koloniën onze krachten niet te boven gaat, en die vraag is van groot gewicht, want twijfel hieromtrent moet in Nederland tot moedeloosheid, — en in den vreemde tot aspiratiën leiden, die geenszins met onze belangen strooken. Waar echter een Bestuurder als de tegenwoordige Gouverneur-Generaal het roer in handen heeft, daar worden bezwaren van zulken aard op den achtergrond gedrongen. De jaren 1905 en 1906 kunnen op zich zelve reeds gelden als een bewijs van wat energie, beleid en taaie wilskracht vermogen. Op verschillende punten van onzen Archipel, waar men nog