is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN BUITENZORG.

technische kennis waarmede hij der Regeering terzijde staat, als door het brengen eener zekere stabiliteit in de koloniale staatkunde. Toen ik in Nederlandsch-Indië zoo dikwijls klachten hoorde uiten over de verhouding van het moederland tot de koloniën, schoot mij telkens het gunstig getuigenis te binnen, dat ik bij onze naburen had vernomen over genoemden Raad. Ook bij ons hoorde ik zulk een lichaam aanprijzen als middel ter bevordering eener meer snelle en doelmatige afdoening van zaken. Een dergelijk college, te 's Hage zetelend en samengesteld uit oud-Indische burgerlijke en militaire ambtenaren, kooplieden, industriëelen en planters, bezield met belangstelling voor de koloniën en bevoegd om daarover te oordeelen op grond hunner ondervinding en kennis van zaken, zoude wellicht kunnen bijdragen tot het verbeteren van den toestand; om zijne taak naar behooren te vervullen, zoude het evenwel toegerust moeten wezen met dezelfde bevoegdheden als de Engelsche Council of India. De bemoeiingen der Vertegenwoordiging met allerlei bijzonderheden van het Indisch bestuur zouden in verband met dat stelsel, worden beperkt, en wat den Minister van Koloniën betreft, hij zoude zich binnen de hem aangewezen grenzen vrijer kunnen bewegen, wanneer hij gesteund werd door een uit specialiteiten gevormden Raad.

Het tweede punt, welks gewicht terstond opvalt bij het vergelijken der Nederlandsch-Indische en der Britsch-Indische regeeringssystemen, betreft het verschil tusschen de samenstelling en de werking van den Raad van Indië en die van den Indian Council. Kon men er in Nederland toe besluiten in dezen het Engelsche stelsel aan te nemen, dan zoude zulks gelijkstaan met eene belangrijke schrede op den weg der decentralisatie.

Als men de critiek nagaat, die ten onzent is uitgeoefend op het Indisch bestuur, zoo bemerkt men dat zij in meer dan een opzicht punten betreft, welker regeling afwijkt van