is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER KOTARADJA NAAR WELTEVREDEN

Wat de voorstellen betreft welke zijne leden in overleg met de onder hen geplaatste directeuren zouden hebben te doen, ware er met het oog op de competentie dier leden geen bezwaar in gelegen, dat zij daarover in het plenum hunne stem uitbrachten. De zelfstandigheid van den Raad tegenover den Landvoogd zoude zoowel door zijne samenstelling als door de bevoegdheden zijner leden genoegzaam zijn gewaarborgd.

Kwam er eene hervorming van den Raad van Indië in den hier bedoelden zin tot stand, dan zouden ook andere hervormingen niet kunnen uitblijven. Inzonderheid ware dit van toepassing op de Algemeene Secretarie, een lichaam dat in Britsch-Indië niet bestaat, maar dat in ons stelsel past uithoofde der grootere mate van afhankelijkheid, waarin dit laatste de directeuren in hunne verhouding tot den Landvoogd plaatst. Het ligt voor de hand, zegt de heer Kleintjes, dat de Gouverneur-Generaal, waar hij eenerzijds voor het reusachtige, veelomvattende bestuur de uitsluitend verantwoordelijke persoon is, en anderzijds door het Reg.-Regl. uitdrukkelijk belast wordt met het oppertoezicht over het beheer der departementshoofden, de noodige hulp zoekt bij dat lichaam, waar alle draden van de administratie uitloopen, en dat daardoor in staat is die hulp te verschaffen. Dit lichaam is de Algemeene Secretarie, die, in het bezit van de ministerieele aanschrijvingen, op de hoogte is van de bevelen welke uit het moederland worden gezonden. Wat de beschikkingen van den Gouverneur-Generaal betreft, verdient het opmerking dat aan de departementshoofden in 't algemeen deze beschikkingen niet in afschrift, maar bij extract worden medegedeeld, m. a. w. elke directeur draagt slechts kennis voor zooverre zijn departement daarbij betrokken is. ')

') Mr. Ph. Kleintjes. Het Staatsrecht van Nederlandsch-IndiS. Deel 1, Blz. 306.