is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN BUITENZORG.

Aan het hoofd van meergemelde Secretarie staat de Algemeene Secretaris, volgens zijne instructie de vraagbaak en voorlichter van het bestuur. Dat bij den steeds toenemenden omvang der administratie behoefte gevoeld werd aan uitbreiding van zijn ressort, ligt voor de hand, en zoo werd dit laatste van lieverlede een der belangrijkste raderwerken der Indische regeering.

Over de verdiensten der Algemeene Secretarie is in de Vertegenwoordiging meer dan eens van bevoegde zijde getuigenis afgelegd. De heer Levyssohn Norman, voormalig Alg. Secretaris, deed het eerst het nut harer controle uitkomen, door op de omstandigheid te wijzen dat bij de departementen „grove fouten in de stukken worden gemaakt", terwijl de oud-Gouverneur-Generaal Pijnacker Hordijk verklaarde dat de Landvoogd, door aan de hem gedane voorstellen zonder nauwkeurig onderzoek gevolg te geven, gevaar zou loopen het land met tonnen, ja millioenen te benadeelen en er aan bloot zoude staan om telkens met wetten, Koninklijke besluiten, ordonnantiën of aanschrijvingen van opvolgende Ministers van Koloniën in strijd te komen.

Waar dus een dergelijke onbevredigende toestand bij de Departementen heerschte, moest de G.-G. wel op de meer kundige Secretarie bouwen, wilde hij zich voor de sanctioneering van vicieuse maatregelen hoeden. ')

Daartegenover staat echter eene critiek, die op bedenkelijke schaduwzijden wijst. Tegen de Alg. Secretarie is in het parlement, in geschriften en in de pers, met meer of minder heftigheid te velde getrokken. In het bijzonder werd haar verweten de groote, ja overwegende invloed, welken dit bureau, (hetwelk niet eens in het R.-R. onder de staatsinstellingen genoemd is), op de regeering uitoefent en hare gewoonte om zaken, die reeds voorwerp van studie, beoor-

') Staatsrecht van Ned.-Indië. Deel I, blz. 310.