is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVtR KOTARADJA NAAR WELTEVREDEN

deeling en behandeling bij verschillende hooge autoriteiten hebben uitgemaakt, nog eens te onderzoeken en van advies te voorzien. Aan haar werd de oorzaak geweten van de kruipende langzaamheid in de afdoening van op oplossing wachtende, gewichtige vraagstukken.

Ook zou de Secretarie door haar optreden een nuttig samenwerken van den G.-G. en de departementschefs verhinderen, door zich tusschen de directeuren en den Landvoogd te plaatsen. De hoofden der departementen zouden niet tot hun recht komen. Door haar eindeloos geëxamineer en gereëxamineer van de stukken der departementen, zou zij de zelfstandigheid en het gevoel van verantwoordelijkheid bij de directeuren ondermijnen. In tal van zaken laten zij het maar op de Secretarie aankomen. ').

Te Calcutta hebben, zooals gezegd, de leden van den Raad onder den Landvoogd het oppertoezicht over de verschillende departementen; de verantwoordelijkheid is daardoor meer verdeeld, en eene betrekkelijk spoedige afdoening van zaken wordt daardoor in de hand gewerkt. In zulk een stelsel is echter voor eene Algemeene Secretarie op den voet der onze geene plaats. Werd het in Ned.-Indië ingevoerd, dan zoude de invloed dier Secretarie in den hierboven aangeduiden zin op anderen overgaan, die met eene grootere mate van verantwoordelijkheid belast waren. Vooraf zoude onze uit vijf leden samengestelde Raad van Indië moeten hebben plaats gemaakt voor een college, berustende op dezelfde basis als de Indian Council in overeenstemming met de eigenaardige behoeften onzer koloniën.

In Engeland heeft, nadat de regeling van het Indische bestuur in 1773 was vastgesteld en in de jaren 1793 en 1833 was herzien, het vraagstuk der decentralisatie de openbare meening voortdurend bezig gehouden. Dat ver-

') Staatsrecht van Ned.-Indië. Deel I. Blz. 309.