is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN BUITENZORG.

ouderde regeeringssystemen allerminst voor de koloniën passen, werd algemeen gevoeld, en gaf aanleiding tot eene reeks van hervormingen, welke voerden tot het tegenwoordige stelsel van decentralisatie. Meer bijzonder verdienen hier genoemd te worden de "Act for the better Government of India" van 1858, de nieuwe organisatie van het opperbestuur en van de provinciale besturen van 1861, en de wijziging van samenstelling en van werkkring van den Indian Council, die in 1892 tot stand kwam. Meer en meer was het de openbare meening welke op deze hervormingen aandrong, en het "Home Government" kwam aan de geuite wenschen doorgaans met welwillendheid tegemoet.

Hoewel men nu geneigd zoude zijn te denken dat het Britsch-Indische bestuur op grondslagen berust, welke alle afdoende kennis van Indische belangen bij het nemen van besluiten omtrent Indische aangelegenheden waarborgen, wordt toch nog door een bevoegd beoordeelaar als Sir John Strachey ') de vrees uitgedrukt, dat de gevaren en moeielijkheden, welke wellicht voor Indië in de toekomst zijn weggelegd, zullen voortspruiten uit de te geringe kennis van zaken van sommige invloedrijke lichamen in het moederland, wijl deze niet altijd volle zekerheid kunnen bieden voor grondige bekendheid met alle onderwerpen, waarover zij moeten beslissen. Men vraagt zich af, hoe dit oordeel zoude luiden waar het landen gold, die minder nog dan Groot-Brittannië in de organisatie van hun bestuur garantiën bezitten voor een goed beheer hunner koloniën.

In een nummer van de Javabode van September 1906 komt een vergelijkend overzicht voor van het bestuur in de Britsche, Eransche en Nederlandsche gewesten van onderscheidene benaming- O. a. wordt daarin de verhouding dezer gewesten tot hun moederland nagegaan. Beginnende

*) "India" bl. 116, 117.

10