is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SOENDALANDEN. MIDDEN-JA VA.

en kinderen doen, waarna mannen den oogst in groote manden naar de fabriek pikelen. De theefabrieken zijn geheel gesloten en in vakken verdeeld; zij bezitten een ot meer verflenszolders. In de Soendalanden worden deze inrichtingen bijzonder zindelijk en ordelijk gehouden, en voldoen zij evenals de theetuinen aan de strengste eischen der netheid.

Door verschillende bewerkingen kan men van de bladen naar willekeur groene en zwarte thee maken, tot welke eerste soort de „pecco" en de „souchon" behooren, die bij de groene thee correspondeeren met de „Joosjes". ') De bereiding wordt meer en meer langs machinalen weg bewerkstelligd, en als drijfkracht wordt meestal stroomend water gebruikt.

De bewerking der zwarte thee bestaat in het verflensen, het rollen, het oxydeeren, en het drogen van het blad. Het verflensen heeft tot doel, de theebladen te laten indrogen totdat zij slapper worden, zoodat de bladen, in de hand gedrukt, niet meer knappen en de stelen, dubbel gevouwen, niet breken. Deze indroging concentreert de sappen en bevordert de elasticiteit van het blad, zoodat later bij het rollen minder sapverlies en breking voorkomen. Daartoe laat men de bladen geruimen tijd op verflenszolders liggen, totdat zij door een voortdurenden luchtstroom en door de warmte geschikt zijn gemaakt om gerold te worden. Dit verflensen duurde te Tjisalak meestal van den middag tot den volgenden morgen.

Door de bewerking met de rolmachine vermengen zich de ongelijke vloeibare deelen van het theeblad, waarbij dit laatste van kleur verandert en geur begint te ontwik-

') De benaming "Joosjes" is waarschijnlijk afgeleid van "Djoesie", eene verbastering van het Portugeesche woord "Deos" (God). Het feit dat de Chineezen bij hunnen eeredienst o. m. thee offeren, en hiervoor de beste soort gebruiken, heeft er, naar men vermoedt, aanleiding toe gegeven dat men de eerste qualiteit "Joosjes-Thee" noemt (Ene.)