is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>

DE SOENDALANDEN. MIDDEN-JA VA.

welker degelijkheid men zich met eenige moeite voldoende zoude kunnen vergewissen. Onjuiste voorstellingen, adviezen van onbevoegde of vooringenomen raadgevers en gevolgtrekkingen uit minder gunstige resultaten, zonder genoegzame ^ kennis van de oorzaken dezer laatste, geven vaak den doorslag bij de overweging of men in Indië zijn geld zal plaatsen. Daarbij komt nog dat Nederlanders dikwerf huiverig zijn verre reizen te ondernemen, zelfs wanneer hunne belangen dit zouden medebrengen. Onderweg ontmoette ik verscheidene Engelschen en Duitschers, die zich naar Indië en naar Birmah begaven, alléén omdat zij aandeelen bezaten in ondernemingen aldaar, en dat zij zich persoonlijk wilden overtuigen van het gedijen daarvan ;

Nederlanders die met een soortgelijk doel voor oogen reisden, trof ik niet aan.

De zindelijke, ik zoude bijna zeggen geparfumeerde theeindustrie biedt tal van voordeelen aan, die bij andere takken van productie ontbreken. De schoone streek, de ^

heerlijke berglucht, het gezonde werk, de zindelijkheid in de plantage en in de fabriek, dit alles verfraait het leven in de Soendaneesche theetuinen in hooge mate. Houdt men daarbij rekening met het betrekkelijk geringe risico der ondernemingen, welke bij goed beheer aanzienlijke winsten kunnen opleveren, dan schijnt het lot van een theeplanter te midden der sympathieke bevolking die hem omringt, benijdenswaard.

De Soendaneezen onderscheiden zich in vele opzichten gunstig van de overige bewoners van Java. De vroolijke inborst en het lichamelijk schoon vallen terstond bij hen op. Waar het gelaat der Javaansche vrouwen zoo dikwijls een ernstigen stempel draagt, is op dat der Soendaneesche in den regel eene vriendelijke uitdrukking te lezen. Al spoedig hebben zij voor den voorbijganger een glimlach over. Terwijl eerstgenoemde zich meestal in een donker- *

blauw gewaad vertoonen, geven deze de voorkeur aan