is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SOENDALANDEN. MIDDEN-JA VA.

men zich denken kan. Van af Buitenzorg voert een groote rijweg over den Gedeh naar Tjandjoer, doch wij gingen per spoor. Aan het station werden wij door rijtuigen gehaald. Van de straat voert eene breede laan van koningspalmen naar het huis met zijnt verschillende dependances en logeergebouwen.

Wij werden door den Regent in den pendoppo ') ontvangen en waren weldra, onder druk gesprek met Raden Adipati Aria Prawira di Redja en met zijne echtgenoote,

De pendoppo van den Regent te Tjandjoer

aan de theetafel in de ruime voorgalerij gezeten. Eerstgenoemde verkeerde in bijzonder goed humeur, en hield ons door zijne vele kwinkslagen voortdurend aan het lachen. Om der waarheid volkomen getrouw te blijven, moet ik bekennen dat ik slechts van den weeromstuit meêlachte, daar ik van het Soendaneesche gesprek niet veel verstond. De avond, doorgebracht in eene aangename temperatuur, en onder het genot van muzikale voordrachten,

') Een pendoppo is een overdekt paviljoen tot de ontvangst der gasten bestemd. Hij bevindt zich voor den ingang van het huis. maar is er niet mede verbonden.