is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SOENDALANDEN. MIDDEN-JAVA.

gedeelte van den weg dat wij aflegden, is een der schilderachtigste van de geheele lijn, uithoofde der steeds afwisselende vergezichten over de Preanger berghellingen en sawahs en op diep gelegen rivierbeddingen, waarover hooge bruggen den trein voeren.

Den avond voor mijn definitief vertrek uit Tjisalak noodigde Boreel een viertal heeren uit den omtrek ten eten. Na afloop van het maal stelde de gastheer ons voor, de koffie in de uitzoekloods der fabriek te gaan drinken, waar op zijn initiatief eene tandakpartij zoude plaats vinden. De notabelen van het oord, onder wie de assistent-wedana met echtgenoote, verschillende inlandsche dames uit den omtrek, en vele anderen, waren reeds bij onze aankomst in de helder verlichte ruimte om de gamelan ") geschaard. Voor ons stonden, tegenover de gamelan, leuningstoelen gereed, met een tafel in het midden, waarop verschillende ververschingen.

Weldra deed het orkest zijne rhythmische en klagende, doch tevens boeiende melodieën hooren en de twee danseressen, die voor de gamelan gezeten waren, traden op. Het behoort op Java van oudsher tot de goede vormen dat de inlandsche gastheer bij zulke gelegenheden mede danst, en vele Europeanen volgen die gewoonte. Heeft men zich gedurende eenigen tijd van dezen plicht der hoffelijkheid gekweten, dan trekt men zich terug, de „slendang" of lange sluier, dien men bij het dansen gebruikt, wordt onder gracieuse gebaren aan een ander overgegeven en deze moet inspringen. Kan of wil hij dit niet, zoo geeft

') De gamelan is een Javaansch orkest van tokkel- en strijkinstrumenten. Een ander orkest, de angkloeng, hoort speciaal in de Soendalanden thuis. Hierbij zijn de muziekinstrumenten van met gaten doorboorde bamboekokers gemaakt, die met horizontale latjes tezamen gehouden worden. De kokers zijn van verschillende grootte, waardoor zij de verschillende toongamma's geven; men bespeelt ze door de instrumenten te schudden of te slingeren. (Encycl.J