is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SOENDALANDEN. MIDDEN-JA VA.

zijn. Veel aanzienlijker was het getal der paarden die uit Soemba naar de Filippijnen, Mauritius en andere landen werden uitgevoerd. De landen van afkomst worden op die wijze van hunne beste exemplaren beroofd, terwijl de zorg voor de achterblijvende bij de inlanders te wenschen overlaat. Waar een belangrijk kapitaal zoozeer door laatstgenoemden verwaarloosd wordt, rijst de vraag of niet eene tijdelijke beperking van den uitvoer, en eene Regeeringscontröle op de fokkerij in het land van afkomst zelf, in het voordeel van de koloniën en meer bepaald van Soemba ware. Tot nog toe is Padalarang de eenige hoop op het behoud en de toekomst van het kostbare ras der Sandelhout ponies.

Ik wil hier terloops melding maken van een eigenaardig gebruik der bewoners van Soemba. Bij den dood van den Vorst worden diens rijpaarden onder betuigingen van eerbied afgemaakt. Volgens de overtuiging der Soembaneezen herleven zij den volgenden dag, om hunnen meester te begeleiden naar het heilige bosch Parai Merapoe, in het binnenland van Soemba. Daar schijnen inderdaad wilde paarden rond te loopen, doch niemand durft er eene hand naar uit te steken.

Te Padalarang had ik een paar malen het voorrecht den ritmeester van Groenevelt op diens morgeninspectie in de stallen te vergezellen, en van hem verscheidene leerrijke mededeelingen te ontvangen. Daar waren toen ongeveer 310 Australische ponies, waarvan enkele nog in het eerste stadium der africhting verkeerden.

Behalve door de stallen en weiden, voerde mijn gastheer mij nog door de omliggende dreven, die prachtige gelegenheid voor wandelritten bieden. Een even instructieven als aangenamen tocht maakten wij van Padalarang naar Batoegadjah en Tjimahi. Te Batoegadjah is het artillerieschietkamp gevestigd. De iste luitenant Koning ontving ons daar op vriendelijke wijze, hield voor ons