is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SOENDALANDEN. MIDDEN-JAVA.

aanschouwelijke theorie over snelvuurgeschut en toonde ons eenige mooie exemplaren van officiersbergpaarden, evenals van leden der familie „Kobus , een bijnaam dien men aan de Chineesche muilezels der bergartillerie heeft gegeven. Evenals in Spanje, in Rumenië en elders, bewijzen de muilezels bij het leger in Indië uitnemende diensten, maar zij zijn koppig, hetgeen op een bergweg soms moeielijkheden in de colonne kan opleveren. ')

Van Batoegadjah reden wij in een paar uren naar Tjimahi, waar wij in het hötel Emma eene smakelijke rijsttafel gereed vonden; wij aten er in gezelschap van luitenant Eylers, die niet lang te voren de hand gelegd had op den Vorst van Boni. Tjimahi, een der drie groote infanterie-centra, -') ziet er niet vroolijk uit. De streek rondom levert weinig natuurschoon op, en de officierswoningen zijn er in lange eentonige rijen gebouwd. Naar het schijnt bestaat er eenige overeenkomst tusschen het uiterlijk voorkomen der plaats en de stemming harer bewoners. Trouwens, de vroolijke geest die vroeger in vele garnizoenen heerschte, heeft voor een minder opgewekten plaats gemaakt. De tijden zijn duurder geworden en de diensten die het Gouvernement van het leger vordert, zwaarder. Maar financieel is de toestand der officieren er niet veel op verbeterd, daar de tractementen nog op verre na niet berekend zijn naar hunne praestatiën. Sparen en nog eens sparen is de boodschap en dit werkt niet aanmoedigend. Evenmin doet zulks ons stelsel om zoowel aan militairen als aan burgerlijke ambtenaren slechts om de tien jaren verlof te geven. Bij ons denkt men anders over

') Het Britsche legerbestuur heeft gedurende den Zuid-Afrikaanschen oorlog duizenden muilezels in Spanje opgekocht, en deze toonden zich dikwijls zeer onhandelbaar. De Spanjaarden schreven dit toe aan de omstandigheid dat de Engelsche soldaten er niet mede wisten om te gaan.

') De beide andere zijn Magelang en Malang.