is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kust voert een schilderachtige cornicheweg, welke door bosschen van palmen en kruidnagelboomen beschaduwd wordt. Verderop bevindt zich Paso, eene kampong gelegen op eene smalle landengte aan het einde der baai, welke laatstgenoemde naar het noord-oosten van de zee afscheidt ; bij hoog water loopt zij soms onder, terwijl bij een lagen waterstand de schuiten er op rollen overheen worden getrokken.

Ik was te Ambon in de gelegenheid een tweetal feesten bij te wonen, t.w. een Mahomedaansch bruiloftsfeest en een dansi-dansi. Op het eerste werd de bruidegom, een welgesteld inlander, door zijne vrienden in grootschen optocht met fakkels en lampions door de stad geleid, terwijl de stafmuziek zich deed hooren. Het eindpunt van den tocht was het huis van de bruid, die met hare familie aan een welvoorzienen disch den aanstaanden echtgenoot afwachtte. Onder vroolijke feesttonen werd door de genoodigden de nacht met eten en drinken doorgebracht.

Een dansi-dansi is, gelijk de naam het aanduidt, een feest aan Terpsichore gewijd, welke muze de Amboneezen tot hare beste discipelen rekent. In het algemeen moet erkend worden dat het dansen in Indië in veel hoogere mate beantwoordt aan de eischen der aesthetiek, dan in sommige landen van Europa. Wat gratie, en ook wat smaak in de kleeding betreft, steken de dames in Indië „quand elles s'y mettent" soms gunstig af bij die in het moederland. Bij de vroolijke dansréunies te Ambon gelden bepaalde regelen. Het is o. a. „mos", dat de schalk die het licht in de feestzaal uitdraait, den volgenden dag zelf een bal moet geven; dat de verleiding in dezen sterker is dan de vrees voor straf, toonen de feiten genoegzaam aan. Daags daarop komen dan de gasten wederom te zamen, en ieder brengt eenige mondbehoeften mede. Grappen die herinneren aan ons patertje langs den kant, worden op Amboneesche bals met voorliefde uitgevoerd, en de „pointe"