is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor verschillende cultures geschikt. Evenals de kleinere, voor de kust liggende eilanden, biedt ook Ceram den natuurliefhebber en den jager veel aantrekkelijks, want men vindt er groote koppels herten en wilde zwijnen.

Een agentschap van de Kon. Pakketvaart Mij. en eene zindelijke kampong door Alfoeren x) en Arabieren bewoond, ziedaar alles wat er op Gisser te vinden is. Ik ontmoette hier voor het eerst Papoea's, die door hunne donkere huidskleur, hun kroeshaar en hun zwaren lichaamsbouw, sterk verschillen van Cerammers en andere Alfoeren. Een dag later kregen wij op onze verdere vaart de kust van Nieuw-Guinea, de Groote Onbekende, in het oog. Ik had mijne reis van Makasser af hoofdzakelijk ondernomen om met dit land kennis te maken, al was het maar door een verblijf van een tiental dagen, en de dienstregeling der Kon. Pakketvaart was mij in dezen gunstig. Verre tochten ondernemen kon ik op Nieuw-Guinea niet, maar berouw heb ik nooit gehad over mijne reis daarheen, wijl de indrukken welke ik er verkreeg, geheel nieuw waren.

Terwijl de ,Van Swoll' haren eenzamen tocht viaToeal en Elat naar Dobo voortzette, om van daar langs denzelfden weg terug te keeren, zoude ik achterblijven te EakEak, zetel van het plaatselijk bestuur van West-NieuwGuinea, dat onder de Residentie Ternate ressorteert. De heer Palmer van den Broek had mij uitgenoodigd zijn gast te zijn voor den tijd van mijn verblijf op het eiland. Ik zoude dus te zijnen huize een uitstekend onderkomen vinden, instede van, zooals ik aanvankelijk gemeend had, eene ligplaats te moeten zoeken bij den een of anderen Chinees of wildeman.

') Algemeene naam, waarmede men de verschillende stammen die in het Oosten van den Indischen Archipel wonen, bestempelt. (Encyclopaedie. Blz. 18.

14