is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikwijls onder een of ander voorwendsel door Boegineezen gekocht en medegenomen. Te Kaukas wees mij een passagier van de ,Van SwolP, die aldaar bekend was, eenige van die meisjes, die bij Arabieren en Cerammers dienden. Zij schenen het goed te hebben. Later bij eene groep vrouwen stilstaande, gaf hij mij hare vermoedelijke koopwaarde op, die tusschen 30 en ^oo erulden varieerde.

\ eel tijd hadden wij niet om de merkwaardigheden der plaats te zien, want denzelfden morgen stoomden wij verder zuidwaarts naar Pak-Fak. De reis ging dicht langs de kust en te twee uren stevende de ,Van Swoll' de zeeengte binnen, gelegen tusschen het vasteland en de Poeloe Pandjang, een groot eiland, waarop zich een vuurtoren bevindt. Wederom viel het kanonschot en ratelde de ankerketting. Fak-Fak was bereikt.

Mijn oorspronkelijke wensch was geweest om te Sekar de boot te verlaten en, zoo mogelijk, met behulp van den radja of andere autoriteiten, eene prauw te huren om de Maccluer golf (of golf van Berouw) en den Teloek Bentoeni op te zeilen. Daarna had ik „Nieuw-Guinea op zijn smalst" willen overtrekken om de Geelvinckbaai bij Wendesi te bereiken, waar zich eene nederzetting van Papoea's bevindt, alsmede een zendingspost '). Dit plan stuitte echter af op eenige bezwaren. De tijd, welke mij daarvoor ter beschikking

') Op verschillende nederzettingen aan de Geelvinckbaai en aan de noordkust van Nieuw-Guinea zijn zendingsposten gevestigd. In deze uiterst onbeschaafde streken, evenals op eenige afgelegene eilanden der Molukken, zijn de vruchten van het zendingswerk dikwijls het belangrijkst. Het feit mag niet vergeten worden, dat de zendelingen in die oorden de pionieren der beschaving zijn, de eersten die in geregelde aanraking komen met de bevolking. Tot mijn leedwezen bood mijne reis mij niet de gelegenheid aan, om een zendingspost te bezoeken. (Zie over dit punt Mr. H. A. Lorentz. „Eenige maanden onder de Papoea's", blz. 249.)