is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overval, ditmaal op onze troepen onder Lt. Van Nispen, volgde, nadat talrijke ongeregeldheden waren gepleegd. Ons prestige had zwaar geleden. ') é Uit deze feiten blijkt, dat wanneer er niet met voldoende

' kracht tegen de Papoea's wordt opgetreden, geene verbetering

is te wachten in den tegenwoordigen toestand, die voor ons schijngezag beteekent en voor de Papoea's gelijk staat met anarchie. Laatstgenoemden mogen laf wezen, hunne overmacht en de terreingesteldheid zijn gewichtige factoren te hunnen gunste. Te wenschen is het, dat de omstandigheden eerlang aan het Staatsbestuur mogen vergunnen om ook aan het eenigszins stiefmoederlijk bedeelde Nieuw-Guinea zijne volle aandacht te wijden. De tegenwoordige Assistent-Resident van Fak-Fak is iemand die van zwak optreden een afkeer heeft, en dit moet als een groot geluk worden beschouwd; zonder ondersteuning van hooger hand vermogen enkele personen echter weinig.

Van Sioptén keerden wij met vele bloedzuigers en met " doorgeloopen schoenen terug; na eene flinke afkoeling in de

mandikamer, besprak ik aan tafel met mijn gastheer de onderweg verkregen indrukken, waarop wij, in lange stoelen gezeten, den avond gezamenlijk met den heer Ter Beek in de voorgalerij besloten.

Tot de terugkomst van de ,Van Swoll' uit Dobo, had ik nog drie dagen tijd. Deze maakte ik mij ten nutte om een uitstapje te ondernemen naar de ten oosten van FakFak gelegen kuststreek van Aer Besar. Eene prauw van den radja van Toemboeseran werd te dien einde te mijner beschikking gesteld, en in deze nam ik op een vroegen morgen, begeleid door drie gewapende pradjoerits en

') Het verslag van de afdeeling West-Nieuw-Guinea over de maand September 1906 geeft een beeld van den toestand die er heerschte vóór den tweeden overval, waaruit kan afgeleid worden dat de algemeene gesteldheid van zaken toen nog niet de gewenschte was.