is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„guter Witz", bekenden dat zij op den terugweg al mijne conserven hadden verorberd.

Over het prachtige panorama heen, dat zich voor het residentiegebouw uitstrekt, werd den 22sten April, in zuidoostelijke richting eene donkere stip aan den horizont zichtbaar. Het was de ,Van Swoll', die mij tot mijn leedwezen aan de eenzaamheid kwam ontrukken; een paar uren later hoorden wij beneden aan de kust tusschen Poeloe Pandjang en Fak-Fak het signaalschot weerklinken. Nog éénmaal deed ik de ronde van de plekken die mij het meest hadden geboeid. Van allerlei personen, met wie ik in aanraking was gekomen, nam ik afscheid en in den vooravond begaf ik mij met den Assistent-Resident en met den heer Ter Beek per stoombarkas aan boord. Op het schip, dat voor mij van lieverlede een sympathiek tehuis was geworden, begroetten wij weêr kapitein de Blinde, die de twee heeren tot den maaltijd uitnoodigde. Wij troffen er mede den controleur van Dobo aan, die, begeleid door zijne familie, met verlof naar Nederland reisde, alsmede dien van Toeal, die overgeplaatst was naar Timor Koepang, waarheen hij de reis niet anders dan over FakFak-Makasser-Bima kon maken. Te Fak-Fak waren nog aan boord gekomen drie boormeesters van de Kon. Petroleummij. te Pangkalan-Brandan, de chef-geoloog Dr. Hirschy, J) de heer de Berger en de heer Kruyss, welke laatste den Transvaaloorlog heeft medegemaakt. Deze

') Dr. Hirschy is een landgenoot en vriend der heeren Paul en Fritz Sarasin, evenals ook van den kapitein Christoffel. Deze vier Zwitsers hebben ieder op hun gebied belangrijke diensten aan onze koloniën bewezen. De krijgsdaden van den kapitein zijn algemeen bekend. De beide natuurvorschers hebben hunne menigvuldige reizen door de onbezochte streken van Noord-Centraal-en Zuid-Celebes in de jaren 1893—1896 en 1902—1903, in hun werk „Reisen in Celebes" beschreven. Dr. Hirschy eindelijk heeft op Atjeh, op Djambi, op Nieuw-Guinea en elders, verre onderzoekingstochten ondernomen, die voor ons indirect nut hebben gehad.