is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Papoea's schieten den paradijsvogel bij voorkeur in den paartijd, eene methode welke overal waar de „Abschuss" niet op oordeelkundige wijze is geregeld, tot uitroeiing of althans tot sterke vermindering van het ras moet voeren. Deze methode trekt intusschen den inboorling aan, wijl zij gemakkelijk toe te passen is en eenvoudig bestaat in het afwachten der vogels onder de boomen waarin zij hun verblijf hebben opgeslagen. Een gelukkig schot brengt den jager 6 è 8 gulden op, en op dat bedrag teert een Papoea langen tijd. Dat zulk eene broodwinning hem toelacht en lui maakt, is duidelijk; in een land als NieuwGuinea, waar toch al zooveel gebrek is aan werkkrachten, laat zich de invloed daarvan sterk gevoelen.

Een ander nadeel der ongereglementeerde paradijsvogeljacht bestaat in den invoer van kruit en lood, dien hij medebrengt, en die weinig bevorderlijk schijnt voor de openbare veiligheid. Zooals ik reeds zeide, zag men tot voor korten tijd de Papoea's zelfs in plaatsen als Fak-Eak met vuurwapenen rondloopen. Aan dezen toestand wordt thans, naar ik meen, een einde gemaakt.

In Duitsch- en in Britsch-Nieuw-Guinea bestaan er bepalingen tegen het uitroeien der paradijsvogels; hun uitvoer is in verband daarmede aan controle onderworpen. Een soortgelijk stelsel ware voor ons gedeelte van het eiland in hooge mate aan te bevelen. Reeds tien jaren geleden werd de aandacht der Regeering door vrienden der dierenbescherming op het onmiskenbare belang gevestigd dat hier op het spel staat.

') Het Bat. Nbl. vertaalde uit de Straits Times van 11 September 1907 het volgende:

De autoriteiten van Duitsch-Nieuw-Guinea klagen over den inval van vogeljagers uit Hollandsch Nieuw-Guinea in Duitsch gebied. De jagers zijn Maleiers; hunne jacht geldt den paradijsvogel. Jaren geleden gaven deze jagers reeds aanleiding tot moeielijkheden en ditmaal zijn zij in grooter getal, omstreeks zestig man, verschenen, en dieper

16