is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op 500 meter afstand van den vijand opgesteld, en richtte zijn vuur op de lager gelegen terrassen, alsmede op de huizen, hetgeen daar eene groote beweging veroorzaakte. Vele Boegineezen verdwenen in de holen, om van daaruit verder te vuren. Er werden door den vijand roode en witte poppen opgesteld, die velen der onzen misleidden.

Na korten tijd ging Pape zien of de rechtervleugel behoorlijk opgesteld was en liep daarbij met majoor de Wijs en met Bartels op: „Hier kunt U de stellingen goed zien," zeide Pape. „Pas op, daar komt weer een salvo," antwoordde de majoor, die met Pape en Bartels achter een rotsblok dook. Een kogel ricocheteerde echter tegen dien steen en trof Pape in het linkerbeen. Hij werd naar de ambulance gebracht en verbonden; aanvankelijk scheen zijne verwonding niet ernstig te wezen.

Intusschen waren de maréchausseés in de duisternis naar den Lettapas gemarcheerd, en toen afgedaald in de vallei, om bij de beek te drinken; in het bosch aan den voet van den Bontoe Batoe wachtten zij den zonsopgang af. Dit bosch is klein, maar zeer dicht met lianen begroeid, en bij eiken stap loopt men er kans, tot aan den hals toe tusschen stammen en doorns in te zakken. Aangezien de vijand zeer goed wist dat nü de slag zou komen, werden de onzen op het oogenblik dat de eerste man van Schafer zich aan den rand van het hout vertoonde, van uit de bovenste benting onder vuur genomen en beworpen.

Het voordeel van dezen weg was, dat, wanneer deze stelling eenmaal genomen was, men op den top van den berg stond, en het geheel beheerschte. Van uit de artilleriestelling kon men goed zien, dat groote rotsblokken over den muur geslingerd werden, eerst door de lucht vlogen, dan te pletter sloegen op den zadel, voorts eene wending links maakten en, altijd langs denzelfden weg, door het ravijn in het bosch terecht kwamen. Dat hadden de anderen natuurlijk ook terstond gemerkt; zij beklommen