is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ieder die eene godsdienstoefening als deze heeft bijgewoond, gevoelt ook de kracht, welke daarvan uitgaat.

De begrafenis was zeer plechtig. Een peloton infanterie diende tot escorte en wij allen stonden om den kuil, onder hooge boomen aan den rand van het bivouak, voor zes gesneuvelden gegraven. Er waren kisten voor hen gemaakt, en bloemen samengezocht. De muziek speelde eerst een treurmarsch en later Gezang 39. Toen de kisten naast elkaar in de groeve waren geplaatst, sprak de overste, waarop eene hartstochtelijke rede van den Ambonees volgde, in de Maleische taal. De infanterie gaf een salvo af, een krans werd op de kisten gelegd en allen wierpen er wat aarde op.

Den i8den Mei deed Vogelsang de ingangen der grotten vullen met brandhout, hetwelk aangestoken werd, zoodat de daarin gevluchten er uit moesten, een maatregel die nog het voordeel bood dat men door den rookuitslag de andere grotten kon ontdekken. Ook door de sterke lucht der in de grotten gesleepte lijken kon men de toegangen vinden. Ten slotte kwamen er te Garoetoe acht gevangenen binnen, — flinke figuren met leelijke trekken Klaarblijkelijk rekenden zij op niets anders dan gedood te zullen worden, terwijl zij feitelijk naar Makasser werden gestuurd. In het geheel waren er in onze handen gevallen : 37 dooden, 4 gewonden en 8 gevangenen. Blijkens ingekomen berichten uit Doeri en Letta waren er echter veel meer vijanden gesneuveld. Buit waren gemaakt: 5 achterladers, 33 voorladers, ammunitie en blanke wapens. Er waren in het hospitaal xo zwaar-, 23 licht- en 6 onbeduidend-gewonden.

Van uit Garoetoe werden nu door majoor Schiitt, die het commando van 't 6de van majoor de Wijs overgenomen had, twee patrouilles uitgezonden, t. w. de maréchaussée-compagnie naar Letta, en de 3de compagnie via Kautoe, Sosok en Kalosi naar Lali, om later nog een