is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 3. HET ONTSTAAN VAN DEN ELECTRISCHEN STROOM DOOR CELLEN.

De electrische stof, die in geleiders cn di-electrica aanwezig is, ondervindt een werking van de materie des geleiders of van die van liet di-electricuin Hieruit volgt dan onmiddellijk dat de E. S. binnen een licliaam een andere hoeveelheid arbeidsvermogen bezit dan die in een vacuum. Die hoeveelheid zal afhangen van de stof, waaruit het licliaam bestaat. Een gevolg hiervan is dat de druk, die in het vacuum /'„ is, binnen het lichaam een ander bedrag zal zijn en dat dus het lichaam een andere potentiaal heeft dan het vacuum, waar hij nul bedroeg. Uit verschil werd door v. Hklmholtz de galvanische waaide van de stof genoemd. Door de werking in den zoogenoemden grenslaag is niettegenstaande het verschil in potentiaal liet evenwicht aanwezig. Merken wij al dadelijk op dat de galvanische waarde van een stof van de temperatuur afhankelijk is.

Indien wij een stuk zink in aanraking brengen met een stuk koper zal aan de aanrakingsplaats de werking in de grenslaag veranderen. Een gevolg hiervan is dat E. S. van liet Cu op liet Zn overgaat. Deze E. S. dringt in het di-electricum op en zoodra de di-electrische veerkracht evenwicht maakt met de kracht, die de E. S. verplaatst, houdt de verplaatsing daarvan op. Alsdan is tusschen het Zn en liet Cu een potentiaal-verschil aanwezig, dat gelijk is aan het verschil der galvanische waarden en dus door Zn—Cu kan worden voorgesteld. Dit verschil werd het eerst door Volta aangetoond, liet heeft aanleiding gegeven tot het vinden van den electrischen stroom en dus tot de praktische toepassingen van de electriciteit. De electrische ladingen die door de aanraking ontstaan, worden aangegeven dooiden naam Contact-eleetriciteit.

^ 011a ontdekte daarbij de wet dei' potentiaal-verschillen en de electromotorische reeks. Neemt men de stoffen Zn, Pb, Sn, Fe, Cu,