is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In do geleiding a'b'c'd' zullen deze twee electroniotorische krachten elkander tegenwerken en bijgevolg ontstaat in die geleiding een stroom, die veroorzaakt wordt door een E. SI. K. e — e' d i. door

P — 1 dl

Waren binnen den gesloten geleiding a bed eerst N krachtlijnen, zoo zijn er nu binnen a'b'c'd'

iï—p + q

en daar dit aantal door

N -f </.V

kan worden voorgesteld, hebben wij, als wij e— e' door E aangeven

r_ l,N ,lr *

Deze uitkomst, die wij voor een zeer eenvoudig geval hebben afgeleid, geldt algemeen. Zij luidt:

De electroniotorische kracht, opgewekt in een gesloten geleiding is in getallenwaarde gelijk aan de verandering van het aantal krachtlijnen binnen dien geleider, gedeeld door den tijd waarin die verandering plaats grijpt.

liet — teeken wijst er op dat de stroom door E veroorzaakt optreedt tegen de wijzers van een uurwerk in, als (zooals in ons geval gemakkelijk is in te zien door aan te nemen dat de waarde van f overal dezelfde is) dN positief is en de krachtlijnen van den beschouwer afloopen. Geeft men aan het potentiaal-verschil dV een richting, die met die van den draad samenvalt, zoo heeft men wederom drie richtingen nl. die der krachtlijnen, die der beweging en die van dV. Zijn deze onderling loodrecht, zoo zal een positieve draaiing van 90° om de richting der krachtlijnen de richting van dV met die der beweging doen samenvallen. Het ontstaan van een E. SI. K. door verandering van het aantal krachtlijnen, werd het eerst ontdekt door Faraday. Zijne bekende wetten over het ontstaan van inductiestroomen zijn uit het hier bewezene gemakkelijk af te leiden.