is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien wij in een gesloten keten een E. M.K. E brengen, ontstaat volgens de wet van Ohm een stroom, waarvan de sterkte door

. E II

wordt aangegeven. Gedurende liet ontstaan van dezen stroom is de keten geplaatst in zijn eigen veranderlijk magnetisch veld en daarom zal gedurende dien tijd een E. M. K. opgewekt worden. De E. M. K. die ontstaat als in de keten per secunde een stroom van 1 C.G.S.-eenheid ontstaat, noemt men de Coëfficiënt van zei [-inductie-, zij wordt meestal door L aangegeven.

Is de stroomsterkte-verandering in een tijd dl een bedrag di zoo is

de geïnduceerde E. M. K. gelijk aan L ~. Zoolang de stroom ontstaat,

is dus

F I —

. E~LTt n

liij [iet verbreken van den stroomketen ontstaat een electroniotorische kracht in dezelfde richting als E. Alsdan is liet potentiaalverschil, dat aan de uiteinden der verbroken geleiding optreedt,

E L— waarin di negatief en daarom kan dit zeer belangrijk zijn.

dl

De vonk, bij het verbreken van een keten op te merken, is hiervan het gevolg.

De waarde van L hangt in hooge mate af van den vorm van de geleiding en van het feit of binnen een solenoïde, die deel ervan uitmaakt, een ijzermassa geplaatst is of niet. In verband met het besprokene zal zonder meer duidelijk zijn dat /> grooter wordt als een solenoïde in de keten is opgenomen, en dat liet plaatsen van een ijzerkern daarbinnen, de waarde van L sterk doet toenemen. Men kan dit aan de vonk, die optreedt bij het verbreken, duidelijk waarnemen.

De beweging van een geleider in een magnetisch veld heeft geleid tot de bepaling van de eenheid van E. M.K. NVij vonden dat in een geleider, van een lengte ds, geplaatst loodrecht op de krachtlijnen van een magnetisch veld met veldsterkte I' en zich bewegende niet een snelheid v loodrecht op beide richtingen, een E. M.K. e ontstaat, welke wij uitdrukken door:

e = F. v. ds.