is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is liet aantal omwentelingen per minuut N, zoo is N rcclit-evcnredig met w en ilus kunnen wij stellen:

-f =a'+b'i,

iV . .

zoodat — een lineaire functie van i is. Door deze lineaire functie r

langs proefondervindelijken weg te bepalen, worden de constanten van den toestel bekend.

De vergelijking E= co. —, waarbij w als constante opgevat

wordt, geeft, als wij i als abscis en E als ordinaat bezigen, een vergelijking van den tweeden graad nl.:

« E + P E i = u i

:>f wel:

, « co

1+y i-y—

zijnde die van een hyperbool met asymptoten evenwijdig aan de assen. De kromme beet de karakteristiek van den toestel. In figuur 57 stelt OP i, PM E voor, dus is r voorgesteld door tang. MOP.

Hieruit volgt dat, voor de gegeven waarde van co, r niet grooter mag zijn dan tang. TOP. Daar E recht evenredig is met co is er voor elke waarde van r een aantal omwentelingen per minuut aan te wijzen.dat als minimum dient voor het verkrijgen van een stroom. Dit aantal heet het aantal doode slagen van den toestel. In de figuur is de karakteristiek geteekend die raakt aan OM. De waarde van co, die bierbij behoort, geeft het aantal doode slagen aan.

Zij p de ankerweerstand, rv die van de veldmagneten en rb die van de buitenleiding, zoo is r = p -j- rv rh. Hierbij is alleen rb veranderlijk. Het potentiaal-verschil tusschen de klemschroeven der machine

E r

is — X''6> zoodat het gelijk is aan E', als E' = — E.

r P + 'v + rb

Hieruit volgt dat het nuttig effect hoogstens gelijk is aan -■

P +

Het potentiaal-verloop in de geheele geleiding is in fig. 58 aangegeven.

b. De shunt-dynamo. Een diagram der machine is in lig. 59 aangegeven. De inrichting zal daardoor duidelijk zijn.