is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegingsrichting van den band en aangezien de krachtlijnen dier velden beurtelings in tegengestelde richting loopen, ontstaan op ieder oogenblik in de radiaal-verloopende deelen van den band electroniotorische krachten, die voor den geheelen band gesommeerd kunnen worden. Na j'sde omwenteling komt ieder dier deelen in het opvolgende magnetische veld en verandert dus de E M. K. van richting. Daar de machine ongeveer 30 omwentelingen per secunde doet hebben in 't geheel 480 wisselingen per secunde plaats en is de periode ongeveer Het ontbreken van ijzer in het anker, maakt

dat van hysteresis geen sprake is.

Het potentiaal-verschil dat tusschen de klemschroeven /I en B optreedt is zeer groot, dikwijls tot 10000 Volts. Dit gevoegd bij de snelle wisseling maakt dat het aanraken der draden, dus ook die der buitenleiding zeer gevaarlijk is. De draden worden daarom op die plaatsen, waar aanraking mogelijk is door een zeer dikke isoleering minder gevaarlijk gemaakt. Toch is het raadzaam bij wisselstroom-machines zeer behoedzaam te zijn.

Andere wisselstroom machines hebben gewoonlijk wel ijzer in het anker.

Merkwaardig is bet dat de meeste wisselstroom-dynamo's, die in functie zijn, veel geruisch veroorzaken. Gelijkstroom-dynamo's kunnen geruischloos loopen.

Door Tesla zijn wisselstroom-dynamo's bedacht, waarvan de frequentie (het aantal wisselingen per secunde) tot een zeer hoog bedrag is opgevoerd. De verschijnselen, die hierbij optreden en in vele opzichten afwijken van die bij de gewone machines, zijn zeer merkwaardig. Wij kunnen ze evenwel niet bespreken.

e. Do draaistroom-dynamo, of meerphasige wisselstroom-machine (meerphasige allemator.)

Om het denkbeeld, dat aan deze toestellen ten gronde ligt, duidelijk te maken, stellen wij in fig. 02 een Gramme-anker voor, dat een wijziging heeft ondergaan, wat den collector aangaat. In plaats van de koperen repen, die tot een cilinder vereenigd waren, zijn drie sleepringen nnast elkander geplaatst, waarlangs drie borstels om den stroom af te nemen. Elk dezer drie is niet een buitenleiding verbonden en de drie buitenleidingen , zooveel mogelijk v.an gelijken weerstand, zijn aan het einde onderling vereenigd Dit uiteinde heeft de potentiaal nul. De drie sleepringen staan in geleidende verbinding met drie punten der ankeromwikkeling, die op 120° afstands van elkander zijn. De omwikkeling is dus ver-