is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer wij om een ijzeren ring, fig. CG, twee windingen van geisoleerden draad leggen, de eene van dikken draad en in klein aantal, de andere van dunnen draad en in groot aantal, en wij zenden door den dikken draad een wisselstroom van groote sterkte zoo ontstaat in liet ijzer een veranderlijk magnetisch veld met groote waarde van D, als de wisselstroom zijne maximale sterkte heeft. Dit veranderlijke magnetische ve'd doet in de dunne leiding een E. M. K. ontstaan ongeveer zooveel maal grooter dan de E. M. K. welke de stroom leverde, als de verhouding is van de aantallen omwindingen der beide draden op den ijzeren ring. De zelf-inductie der draden en de hystereris van het ijzer hebben daarbij een niet geringen invloed.

Gaat nu de stroom opgewekt in de dunne geleiding door een tweeden dergclijken toestel en wederom door den dunnen draad, zoo zul in den dikken draad opnieuw een stroom komen met een lage waarde van E. De geleiding tusschen de beide toestellen kan nu van dunnen draad gemaakt worden, zonder dat door de betrekkelijk grooten weerstand het arbeidsverlies door warmte-ontwikkeling te groot wordt.

Wil men gelijkstroom transformeeren, zoo is een motor met een afzonderlijk gebouwde dynamo in plaats van den transformator te stellen. Dat hieraan eigenaardige bezwaren en bovendien voortdurend toezicht verbonden zullen zijn, is duidelijk. Voor de clectrische overbrenging van arbeidsvermogen over groote afstanden is het gebruik van alternatoren dan ook sterk aan te bevelen.

Zooals duidelijk zal zijn is de bekende klos van Ruhmkorff een transformator, die op-transformeert.

Door de liooge spanningen, die bij het op-trausformecren ontslaan, is liet noodzakelijk de isoleering met grooten zorg te bewerken. Dikwijls zijn daarom de toestellen in olie gedompeld.