is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vraag, of leerlingen die niet het verschuldigde schoolgeld betalen, daarom van school verwijderd mogen worden is nog altijd een onopgeloste. In de zitting der 2« Kamer van 7 December 1908 zei de Minister van Binnenlandsche Zaken daaromtrent:

„ Dat de gemeentebesturen niet het recht hebben kinderen voor wie het schoolgeld niet wordt betaald, den toegang te ontzeggen, is, met het oog op de geschiedenis der Leerplichtwet, geloof ik, moeilijk vol te houden, ook wegens het onderscheid tusschen niet willen en niet kunnen betalen. Dit volgt vrijwel duidelijk uit hetgeen de toenmalige Minister, de tegenwoordige geachte afgevaardigde uit Enkhuizen, bij de behandeling der wet heeft gezegd. Hij heeft die onderscheiding gemaakt. Men leest daarover: „Ik erken — zeide de Minister — dat het niet altijd even gemakkelijk zal zijn uit te maken of iemand, wiens kind met naar school gaat, omdat het schoolgeld niet is betaald, al of niet schuldig is. Maar het standpunt, waarop ik mij plaats, is als volgt: Een van beiden, óf de vader kan niet betalen, of hij wil niet betalen. Als de vader wel kan, maar niet wil betalen, maakt hij zich schuldig aan overtreding der wet en zal tegen hem geageerd worden; als blijkt dat de vader niet kan betalen, wordt hij geacht voor zijn kind geen plaatsing op de school te hebben kunnen krijgen. Immers, men wil het kind dan slechts toelaten op een voorwaarde, waaraan de vader niet kan voldoen.

Voor de uitlegging der wet wil het mij voorkomen, dat die woorden groote waarde hebben. Of zij mij uit juridisch oogpunt geheel en al bevredigen is een vraag, die ik zal laten wachten tot een betere oplossing bij een herziening der wet aan de orde is.

Voor de toepassing der wet op het Lager Onderwijs bij de bepalingen omtrent het schoolgeld zie men Mr. P- F- Hubrec t. De wet op het Lager Onderwijs. 1888. H. J. G. Hartman. Wet tot regeling van het Lager Onderwijs. 1906.

Wat in dezen voor het lager onderwijs geldt, geldt ook voor het middelbaar onderwijs. Daar werkt evenwel bij de vaststelling van het bedrag van het schoolgeld nog een andere factor mede. De middelbare scholen toch worden vaak bezocht door leerlingen wier ouders buiten de gemeente wonen en die de gemeentebesturen wel eens in de noodzakelijkheid brengen de schoolgebouwen te vergrooten of het personeel uit te breiden en daardoor de uitgaven voor het onderwijs te vermeerderen. Sommige gemeentebesturen, die haar middelbare scholen zelf bekostigen,