is toegevoegd aan je favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, omdat de ouders der leerlingen niet door het betalen van gemeentelijke belastingen de kosten van het onderwijs helpen dragen, den maatregel genomen, door de buitenwoners een schoolgeld te laten betalen, dat den kostenden prijs van het onderwijs per leerling nabij komt.

Als voorbeeld eener verordening op de heffing van schoolgeld op de openbare middelbare scholen geven wij de voornaamste bepalingen van die te Amsterdam:

Art. 1.

Er zal ter tegemoetkoming in de kosten van de openbare scholen van Middelbaar onderwijs in deze Gemeente een schoolgeld geheven worden.

Dit schoolgeld is verschuldigd door de ouders of voogden der schoolgaande leerlingen of, bij meerderjarigheid, door de leerlingen zeiven.

Art. 2.

Het schoolgeld wordt berekend als volgt:

a. v'oor leerlingen, die alle lessen bijwonen en wier ouders beiden of een van beiden alhier hun hoofdverblijf, in den zin van art. 245 der Gemeentewet, hebben, naar het inkomen, dat hunne ouders geacht worden te bezitten;

b. voor ouderlooze of meerderjarige leerlingen, die alle lessen bijwonen en die zeiven alhier hun hoofdverblijf, in den zin van art. 245 der Gemeentewet, hebben, naar het inkomen, dat zij geacht worden te bezitten;

c. voor leerlingen, die alle lessen bijwonen, doch niet vallen onder de sub a en b genoemde categorieën, naar het maximum van de bij deze verordening voor de school, welke zij bezoeken, vastgestelde schaal van schoolgeldheffing.

Art. 3.

Voor zoover het schoolgeld wordt berekend naar het inkomen, wordt dit gesteld:

a. voor hen, die voorkomen op de kohieren der Plaatselijke directe belasting naar het inkomen, over het laatst afgeloopen dienstjaar, op het bedrag, dat tot grondslag voor den aanslag op die kohieren heeft gestrekt;

b. voor hen, die niet op de kohieren voorkomen, op het door