is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuin, ofschoon zij er niet veel op gelijkt. In een centralen schooltuin behoort voor de leerlingen met hun onderwijzers gelegenheid te zijn om den groei der planten waar te nemen en daar onderwijs te ontvangen. Zoover is men te Amsterdam evenwel nog niet. Ook te Haarlem nog niet, waar eveneens de naam op een dwaalspoor brengt, want de instelling gelijkt op de Amsterdamsche. Wie zulke inrichtingen wil leeren kennen, verwijzen wij naar een verslag in de Staatscourant van 1 November 1899, uitgebracht door den heer H. Heukels, naar aanleiding van een bezoek aan enkele Duitsche steden.

§ 3. ONDERWIJS VOORAFGAANDE AAN DAT IN DE LAGERE SCHOOL.

A. Bewaarscholen.

Een wet tot regeling van het bewaarschoolonderwijs is er niet en de behartiging van dit volksbelang is geheel overgelaten aan gemeentebesturen en aan particulieren.

Het eenige, waarvoor het Rijk zorgt is, dat het onderwijs niet gegeven wordt in lokalen, die door den hoofdinspecteur van de volksgezondheid zijn afgekeurd voor de gezondheid of van onvoldoende ruimte voor het aantal schoolgaande kinderen.

Is nu het nut der bewaarschool zoo groot, dat de gemeente tot de oprichting er van behoort over te gaan, als niet van andere zijde voldoende in de behoefte wordt voorzien? Een brochure, uitgegeven door het Hoofdbestuur van „Volksonderwijs" en geschreven door Mevrouw T. Schook-Verboom '), zegt daarvan het volgende: „Het doel van de goede bewaarschool is vreugde te brengen aan de kinderen van 3 tot 6 jaar, voor hen een omgeving te scheppen, waarin zij zich volgens hun eigen natuurlijken aanleg gelukkig gevoelen, waar zij speelmakkers en speelgoed vinden en bovenal iemand, die over hen waakt, en die hun zieleleven kennende, hun geeft, wat zij behoeven voor een harmonische ontwikkeling van lichaam en geest.

l) De goed ingerichte bewaarschool is noodig.