is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERORDENING tot regeling van het Openbaar Voorbereidend Onderwijs te Amsterdam.

Art. 1.

Doel.

De Voorbereidende scholen hebben ten doel, kinderen voor te bereiden tot het met vrucht volgen van Lager onderwijs.

Art. 2.

Bestuur en toezicht

Het bestuur en het toezicht op deze scholen is opgedragen aan Burgemeester en Wethouders. In het toezicht worden zij bijgestaan door de Plaatselijke Commissie van toezicht op het Lager onderwijs.

Art. 3.

Leerlingen.

Om toegelaten te worden moeten de kinderen den leeftijd van 4 jaar bereikt hebben. De toelating geschiedt onder voorbehoud, dat de ouders of verzorgers zich onderwerpen aan de voor de voorbereidende scholen vastgestelde of vast te stellen regelen en hunne naleving helpen bevorderen. Aan kinderen wier ouders of verzorgers niet voldoen aan dit voorschrift kan door Burgemeester en Wethouders het verder bezoek der school worden ontzegd.

Art. 4.

Sterkte der klassen.

Het aantal leerlingen per klasse bedraagt ten hoogste 40.

Art. 5.

Werkzaamheden.

De werkzaamheden bestaan in:

a Spelen, vooral dienstbaar gemaakt aan lichamelijke ontwikkeling ;

b Aanschouwingsoefeningen tot ontwikkeling der zinnen en tot her verwerven van kennis uit de omgeving;

c Oefeningen van de hand;