is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d Het aanbrengen van begrippen van kleine hoeveelheden;

c Vertellen;

/ Zingen op gehoor;

g Spreekoefeningen;

h Het leeren van kinderversjes.

Art. 6.

De regeling der schooltijden en vacantiën en de vaststelling van het leerplan geschieden op voorstel van de hoofden der scholen door Burgemeester en Wethouders, de Plaatselijke Commissie van toezicht op het Lager onderwijs gehoord. Burgemeester en Wethouders bepalen het aantal klassen van elke school.

Art. 7.

Personeel.

Aan het hoofd van elke school staat een onderwijzeres, die den leeftijd van 25 jaar moet bereikt hebben, en in het bezit is van een diploma, dat, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders, waarborg geeft van bekwaamheid, om aan 't hoofd eener school voor Voorbereidend onderwijs te staan. Zij wordt door den Gemeenteraad benoemd, uit een voordracht van 2 personen, door Burgemeester en Wethouders opgemaakt, de Plaatselijke Commissie van toezicht op het Lager onderwijs gehoord.

Art. 8.

Aan elke school zijn zooveel onderwijzeressen verbonden, het hoofd der school inbegrepen, als er klassen zijn, benevens half zooveel helpsters.

Om tot onderwijzeres te kunnen worden benoemd, moet men den leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en een bevoegdheid bezitten ten genoegen van Burgemeester en Wethouders.

De onderwijzeressen en helpsters worden door Burgemeester en W ethouders benoemd en ontslagen, na ingewonnen bericht van het hoofd der school.

Om tot helpster te kunnen worden benoemd moet men den leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.

Art. 9.

Er kunnen, waar Burgemeester en Wethouders dit wenschelijk achten, kweekelingen tot de scholen worden toegelaten.