is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wel zoo, dat in alle het onderwijs in het Fransch (zoolang men nog met die taal wenscht te beginnen) in hetzelfde leerjaar aanvangt, dat in dat leerjaar een scheiding gemaakt wordt, tusschen de leerlingen, wier ouders wel en wier ouders niet onderwijs in dat vak voor hen verlangen en dat zoowel de eerste als de laatste categorie in afzonderlijke klassen vereenigd worden.

Ook in dit stelsel zou nog plaats wezen voor afzonderlijke taalcursussen ; maar die zouden er dan alleen moeten zijn om te voldoen aan de wet, die nu eenmaal wil, dat aan alle kinderen, wier ouders dat verlangen, onderwijs gegeven wordt in alle vakken in de gemeentelijke verordening genoemd. De cursussen zouden dan moeten dienen voor de kinderen, die door de ouders wel en door de onderwijzers niet in staat geacht worden het onderwijs in een vreemde taal te volgen.

B. Verbetering der resultaten van het onderwijs.

Wij komen hiermede op een gedeelte van het terrein der schoolinrichting, dat reeds lang op een betere bearbeiding wacht, de aansluiting van het lager- en het voortgezet onderwijs. Voor wij tot de behandeling hiervan overgaan, moeten wij evenwel met enkele woorden een verschijnsel bespreken, dat zeker in de naaste toekomst de aandacht van gemeenteraden zal vragen: de betrekkelijk geringe resultaten van het onderwijs. Op den voorgrond zij hier gezegd, dat wij den invloed der school op de zedelijke vorming der natie, hier buiten bespreking laten. Wij bedoelen met resultaten alleen de door de leerling opgenomen hoeveelheid kennis, die beslist over het al of niet overgaan naar een hoogere klasse.

Het heeft natuurlijk in de bedoeling van de regeering van rijk en gemeente gelegen, dat alle kinderen in het leven de hoeveelheid kennis zouden medekrijgen, hun door het leerplan toegedacht. Wel is het eigenaardig, dat noch de een, noch de ander zich sterk bekommert of het onderwijs dit doel wel bereikt. Slechts in enkele gemeenten stelt de plaatselijke commissie van toezicht op het lager onderwijs daarnaar een meer of minder volledig onderzoek in en geeft de uitkomst er van in haar jaarlijksch verslag aan den gemeenteraad. Somtijds zijn deze gegevens vrij nauwkeurig opgenomen in het Gemeenteverslag (Zwolle).

Stelt de gemeenteraad er evenwel prijs op juist ingelicht te worden, en daar is veel voor te zeggen bij een tak van dienst,