is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de opmerking, dat, al waren de klassen kleiner, al was er minder schoolverzuim, al was de lichamelijke verzorging der leerlingen en de bezoldiging der onderwijzers beter, dan zouden er toch van die met weinig leervermogen bedeelde kinderen blijven en het verschijnsel van het achterblijven zou niet verdwijnen. De komende schoolinrichting zal daarmede rekening moeten houden en reeds meermalen zijn de middelen om tot een beter toestand te komen besproken.

Een daarvan is inkrimping der leerstof. Maar toch heeft inkrimping van de leerstof, voor allen, haar bedenkelijke zijde. Past men haar algemeen toe, dan zouden zeker minder kinderen behoeven achter te blijven en waar de oorzaak daarvan schoolverzuim was, zou het den achtergeraakten gemakkelijker vallen de overigen weder in te halen; maar wat men op deze wijze aan den eenen kant goed maakt, zou men aan den anderen kant weder bederven. De maatregel zou toch voor allen gelden, ook voor een niet gering aantal kinderen, die het tegenwoordige leerplan zonder veel inspanning kunnen afwerken, ja, voor wie het zonder overladen te zijn, meer zou kunnen bevatten. Er is immers een niet onaanzienlijk aantal leerlingen in de scholen, die hoewel zij vrij langen tijd verzuimen, toch geregeld overgaan na slechts eenmaal den cursus meegemaakt te hebben. Gedurende hun afwezigheid hebben zij thuis geen les gehad en tijd om hen te helpen bij het inhalen van het tekort heeft de onderwijzer niet. Het is alleen door hun vlugheid van begrip en doordat het onderwijs ter wille van die zwakkeren zeer langzaam voortgaat, dat zij het verlies te boven komen. Xaast hen staan vele anderen, die niet behoeven te verzuimen, maar toch in dezelfde omstandigheden hetzelfde zouden kunnen, legenover zulke leerlingen zou inkrimping van de leerstof onverantwoordelijk zijn. Zij zijn in staat de in het leerplan voorgeschreven hoeveelheid kennis te verwerken in een tijd, daarvoor bestemd, en men zou hun die onthouden ter wille van de minder vluggen, die ondanks getrouw school komen, toch het deel der leerstof, voor hun klasse aangewezen, niet in één cursus kunnen opnemen. Voor de laatsten zou inkrimping een weldaad wezen, de eersten zou zij benadeelen en met hen de gemeenschap, die voor hetzelfde geld en in denzelfden tijd beter onderlegde burgers had kunnen krijgen.