is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men is dan ook nog niet tot inkrimping der leerstof overgegaan; wel tot inkrimping van liet aantal lesuren per almaar niet tot een zoo rationeele als sommigen zouden wenschen. Er gaan toch stemmen op om den leertijd te beperken tot de voormiddaguren. Zoover is men in ons land evenwel nog niet gegaan, men heeft het bij de afschaffing der avondschooltijden gelaten. Dat dit evenwel niet overal uit een paedagogisch beginsel, doch uit zuinigheid geschiedt, bewijst de gemeente Amsterdam, waar de avondscholen afgeschaft, doch de avondcursussen voor vreemde talen vermeerderd zijn.

In zeker opzicht zijn de avondscholen ook vervangen door de zoogenaamde onschoolsche bijeenkomsten, die in Amsterdam onder leiding staan van de vereeniging „Voor de Jeugd". Het werk dier vereeniging bestaat in het samenbrengen van al of niet schoolgaande kinderen beneden 18 jaar van beiderlei geslacht, al of niet afzonderlijk, in aangename en nuttige samenkomsten buiten de schooluren in de schoollokalen of daarbuiten met het doel de verwaarloozing der op straat slenterende jeugd tegen te gaan en haar zedelijke, verstandelijke en lichamelijke vorming ter hand te nemen. Zij doet dit door de kinderen bezig te houden in den zomer met tuinbezigheden of openluchtspel, in den winter met houtbewerking, figuurzagen, cartonage, teekenen, schilderen, spel, zang, gymnastiek, raffia- en rietvlechtwerk. Do gemeente geeft daarvoor in 1909 een subsidie tweemaal zoo groot als de bijdragen van particulieren tot een maximum van ƒ4200.

De gemeente Arnhem gaf over 1908 voor hetzelfde doel en onder soortgelijke voorwaarde een subsidie van ƒ200.

Voorts heeft men ter inkrimping van den leertijd hier en daar schoolpauzen ingesteld d. i. men laat de kinderen tusschen twee lessen of op het midden van den schooltijd spelende buiten het schoollokaal doorbrengen. Deze maatregel wordt algemeen nuttig geacht, omdat het den leerlingen niet mogelijk is den geheelen schooltijd onafgebroken de aandacht bij het schoolwerk te bepalen.

Zulke schoolpauzen worden te Amsterdam sinds eenige jaren en te Arnhem sinds het vorige jaar gehouden.

In dit verband kunnen wij meteen wijzen op enkele verschijnselen in de onderwijswereld, die schijnbaar tegen den eisch van inkrimping