is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overgaan, maar die zouden dan tevens veel beter aan hun doel beantwoorden en buiten de schooluren gebruikt kunnen worden door volwassenen. Ook hierin ligt, oppervlakkig bezien, uitbreiding \ an het leerplan; maar intellectueele arbeid van den leerling zou er niet door gevorderd worden en juist over zulken arbeid loopt de strijd tegen de huidige leerplannen. (Zie Hoofdst. Hygiène „Bad en Zweminrichtingen").

Xiet geheel hiermede gelijk te stellen zijn de zoogenaamde schoolbaden in hun tegenwoordigen vorm. (Zie Hoofdst. Hygiène „Schoolbaden"). Zij zijn een krachtig middel om het volk op te voeden tot een maatschappelijke deugd, de reinheid, die zoowel voor het individu, als voor zijn omgeving van groot belang is.

W ij noemen in dit verband ook schoolwandelingen en schoolreisjes, die volgens sommigen te veel tijd vragen om ze aan het onderwijs te verbinden, volgens anderen uit gebrek aan een voldoend aantal onderwijzers niet gehouden kunnen worden; maar waarvan het nut reeds in 1889 algemeen erkend werd door de Algemeene Vergadering van het Nederlandsch OnderwijzersGenootschap. Zij geven gelegenheid veel onder de oogen der leerlingen te brengen, wat deze anders nooit zien, leeren hen zich buiten de plaats hunner inwoning te bewegen met behulp van een kaart, en de natuur nog anders te beschouwen, dan naar aanleiding van afbeeldingen, van opgezette dieren of gedroogde planten en van uit hun omgeving genomen levende exemplaren daarvan.

Tot nog toe doen de gemeenten niet veel voor schoolwandelingen en schoolreisjes. Amsterdam gaf een „Gids voor schoolwandelingen" uit, die zich bepaalde tot het verstrekken van inlichtingen over allerlei wetenswaardigheden binnen de stad, maar die, helaas, niet gevolgd werd door een tweede deel, dat de omgeving der stad zou behandelen en waarvoor de stof geleverd en bewerkt was. Voorts worden in dezelfde gemeenten de schoolwandelingen bevorderd doordat aan een klasse schoolkinderen met haar onderwijzer vrij vervoer op de gemeentetram wordt toegestaan. Schoolreisjes, waaronder men de leertochten rekent, die gebruik van vervoermiddelen buiten de gemeente noodig maken, kunnen tot nog toe alleen gehouden worden op kosten der ouders, wat vaak uitsluiting der airnen noodig maakt, of met behulp der geldelijke bijdragen van particulieren. Wil de