is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerkrachten dan er klassen zijn, van zoogenaamde ambulante leerkrachten, die zich uitsluitend moeten belasten met het zooveel mogelijk bijwerken der achterblijvers.

In de groote schoolcomplexen, zooals men die vindt in groote steden, waar verscheiden scholen op dezelfde manier ingericht zijn, zou een schifting der leerlingen naar hun leervermogen plaats kunnen vinden. Als voorbeeld daarvan zouden wij geen Nederlandsch stelsel kunnen noemen, maar moeten wijzen op een systeem, zooals dat bestaat en met goed gevolg doorgevoerd is in Mannheim.

Een der groote voordeelen van dit stelsel, in den regel het Mannheimsche stelsel genoemd, is, dat het zich beter dan het tegenwoordig gevolgde aansluit bij de denkbeelden over opvoeding in onze dagen. Het houdt meer rekening met de individualiteit, dat wil voor de school in verband met haar hoofddoel zeggen, met de geschiktheid om kennis op te nemen en te verwerken. Men heeft, waar de leerlingen niet geschikt waren voor het onderwijs, het onderwijs voor de leerlingen geschikt gemaakt.

Het onderwijs voor zwakzinnige kinderen heeft als onderdeel van het geheele stelsel daarin zijn bepaalde plaats.

Bij ons te lande noemt men de zwakzinnigen achterlijke kinderen. Wat de eigenlijke kenmerken der achterlijkheid zijn is niet in korte woorden te zeggen; zij zijn hoogst ongeschikt het gewoon lager onderwijs te volgen, blijven meermalen achter in dezelfde klasse en werken in den regel storend op de vorderingen hunner medeleerlingen. Zij behooren daarom in hun eigen belang en in dat der andere kinderen uit de school verwijderd te worden; in hun eigen belang, omdat zij dan onderwezen kunnen worden volgens methoden, die bij hun geestestoestand passen. Welke leerlingen voor plaatsing op een school voor achterlijken in aanmerking komen, moet uitgemaakt worden door een arts.

In groote steden zijn er genoeg om ze allen te vereenigen in een of meer scholen met zeer kleine klassen en onderwijzers, die goed voor hun moeilijke taak berekend zijn. Zulke scholen bestaan te Amsterdam. Zij worden bestuurd door de „Vereeniging voor achterlijke en spraakgebrekkige kinderen" en gesubsidieerd door de gemeente met /18.000. Dergelijke scholen zijn of worden opgericht te Arnhem, Utrecht, Haarlem, 's-Gravenhage en Rotterdam.