is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als niet nog andere voorzieningen getroffen zijn. Zoo ligt het voor de hand, dat het alleen voor allen vrucht kan dragen als het door allen bijgewoond wordt. De verzuimers benadeelen niet alleen zich zelf, maar ook hun medescholieren en zijn oorzaak, dat veel geld voor onderwijs nutteloos wordt uitgegeven.

In de eerste plaats dienen dus maatregelen genomen te worden ter voorkoming van schoolverzuim. Een machtig middel daartoe is reeds in een ander verband besproken. Het is de bezvaarschool. Vele moeders zijn toch gedwongen hun kinderen en daaronder ook de nog niet leerplichtigen, aan zich zelf over te laten, omdat zij mede als kostwinsters voor het gezin moeten optreden. Dat in zulke gevallen de oudere kinderen thuis gehouden worden om op de kleinere te passen is verkeerd, met het oog op de kinderen in den leerplichtigen leeftijd, maar verklaarbaar, als men zich het lot der kleinen voorstelt. Zoowel het belang van de jeugd als van de voor haar onderwijs betalende gemeenschap vordert dus, dat er inrichtingen zijn, waar de kinderen beneden de zes jaar gedurende de schooluren de noodige verzorging vinden, dat er bewaarscholen zijn voor de drie- tot zes-jarigen, crèches voor de nog jongere. Zulke bewaarplaatsen bestaan te Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Zutphen, Arnhem, Utrecht, Gouda, Rotterdam en Dordrecht. Of er gemeenten bestaan, waar de vereenigingen, die crèches oprichten gesubsidieerd worden, is ons niet bekend; maar zeker is het, dat Burgemeester en Wethouders van Leiden een daartoe strekkend voorstel aan den raad deden. Het werd evenwel verworpen, daar sommigen meenden, dat de inrichting haar tekort kon dekken door verhooging der verpleegkosten van 10 op 12 Va cent daags. Anderen achten het niet mogelijk, dat de moeders meer dan 10 cents per dag betaalden.

Naast die kinderen, die moeten verzuimen, omdat hun ouders afwezig zijn, staan andere, die de school niet kunnen bezoeken, doordat zij met hun ouders elders vertoeven. Het zijn de schippers- en kramerskinderen. Voor de eersten wordt iets gedaan. Te Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Delfzijl zijn aan enkele lagere scholen zoogenaamde sehippersklassen verbonden, waar varenden hun kinderen, zonder dat eerst de gewone formaliteiten voor de plaatsing afgeloopen behoeven te zijn, dadelijk opgenomen kunnen krijgen. Voorts bestaan er school/ondsen voor schipperskinderen. Zij stellen zich ten doel onvermogende schippers, die uit gebrek aan middelen hun kinderen niet aan wal kunnen