is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 4.

De verstrekking van voedsel zal omvatten: le een middagmaal gedurende de maanden November tot en met April; 2e een ontbijt gedurende de maanden Mei tot en met October.

Zij geschiedt rechtstreeks aan de kinderen zeiven en wel zooveel mogelijk buiten de gewone schoollokalen.

Art. 5.

Voor het ontvangen van kleeding of voedsel mogen alleen in aanmerking komen kinderen, hetzij van openbare scholen der le klasse, hetzij van daarmede gelijkgestelde bijzondere scholen, die uit hoofde van gebrek aan kleeding of voedsel of aan beide, óf niet óf niet trouw ter school komen of van wie het te verwachten is, dat zij zonder verstrekking van kleeding of voedsel niet geregeld de school zullen blijven bezoeken. Indien ter beoordeeling van deze vraag een onderzoek naar den toestand van het gezin noodzakelijk is, geschiedt dit door de vereeniging of het schoolbestuur, volgens regelen ten genoegen van Burgemeester en Wethouders vastgesteld.

Art. 6.

Het subsidie eener vereeniging mag niet overschrijden het bedrag, dat voor het in art. 1 omschreven doel door haar zelve wordt aangewend met dien verstande echter, dat aan eene vereeniging over het eerste jaar van hare werkzaamheid een hooger bedrag kan worden toegekend.

Art. 7.

Van de wijze, waarop het geld, waarover de vereeniging of het schoolbestuur, ten behoeve van het verstrekken van kleeding of voedsel aan schoolkinderen beschikt, is besteed, wordt aan het einde van elk jaar aan den Gemeenteraad rekening gedaan.

Bijna tegelijkertijd met het vraagstuk of de gemeentezorg zich ook mocht uitstrekken tot voeding en kleeding van schoolkinderen, kwam ook dat der gezondheid- en vacantiekolonies op het tapijt; dat zijn instellingen, waardoor behoeftige, en ook niet behoeftige schoolkinderen in de gelegenheid gesteld worden om tot herstel van hun gezondheid eenige weken door te brengen in een streek, die daaraan bevorderlijk is. In 1883 werden de