is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste kinderen uit Amsterdam en 's-Gravenhage uitgezonden, in 1884 werden daar vereenigingen opgericht, weldra gevolgd door andere te Rotterdam, Groningen en Leeuwarden en in 1900 werd tot de oprichting van het Centraal Genootschap voor kmderherstelhngsen vacanticoorden besloten. Wie meer wenscht te weten over deze aangelegenheid verwijzen wij naar No. 8 der Uitgaven van het centraal bureau voor sociale adviezen; Gezondheids- en vacantiekoloniën in Nederland. In verband met het onderwijs halen wij slechts enkele zinnen uit dit werk aan: «Alle onderwijzers zijn het er over eens, dat in het algemeen een kind, dat met de vacantiekolonie is mede geweest, ordelijker is geworden, met veel meer lust het onderwijs volgt en geregelder de school kan bezoeken." Want ook ten opzichte van haar gunstigen invloed op de intellectueele ontwikkeling der kinderen zijn de gezondheidskoloniën van hooge waarde. Tal van bewijzen met cijfers gestaafd zijn in het buitenland overgelegd, die aantoonen, hoe na het verblijf in een vacantiekolonie bij de kinderen het schoolverzuim verminderde. De statistiek in Nederland heeft zich nog niet bemoeid met de vacantiekolonies; maar ook hier ontbreekt het niet aan getuigenissen. Op een vragenlijst der Amsterdamsche vereeniging kwam o. a. deze vraag voor: „Zoo het kind vroeger dikwijls de school verzuimde, is hierin verbetering gekomen? In 1885 luidden van de 169 ingekomen antwoorden 53 toestemmend, terwijl van de overige 116, in 98 gevallen ook vroeger geen schoolverzuim plaats vond; het antwoord viel dus 18 keer ontkennend uit. Van de 195 ingekomen antwoorden in 1886 waren 80 toestemmend, 15 ontkennend, terwijl in de overige 90 gevallen het kind voordien niet de school verzuimde.r

Deze woorden bewijzen, dat nog afgezien van het groote nut voor de volksgezondheid in het algemeen, de vacantiekolonies ook een groote waarde voor het onderwijs hebben. Verder verwijzen wij naar Hoofdstuk Hygiëne (Gezondheid- en Vacantiekolonies).

Van later datum is het instituut schoolartsen. Elders is dit werk wordt het beschreven.

Wij willen niet van dit onderwerp afstappen, alvorens gewezen te hebben op een zeer gewichtig punt, de samenwerking van kindervoeding en kleeding, vacantiekolonies en schoolartsen. In den regel werken deze naast elkander, doch het belang van het