is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de leden, op wier verzoek de vergadering belegd is, den voorrang van behandeling.

Ook ten opzichte van deze vergadering wordt gehandeld als in art. 8 bepaald is.

Art. 10.

De vergaderingen worden geleid door den Voorzitter.

Indien de Voorzitter of de meerderheid der aanwezige leden het noodig oordeelt, wordt door mondelinge en hoofdelijke stemming uitgemaakt, welke de meening der vergadering is.

Voorstellen zijn aangenomen, indien de meerderheid der stemhebbende leden er vóór gestemd beeft. Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

Aangenomen voorstellen hebben het karakter van adviezen.

Art. 11.

De Secretaris houdt de notulen der vergaderiug. Binnen tien' dagen na de vergadering worden de door den Secretaris geteekende notulen in de kamer van het Hoofd gedurende eene week ter lezing gelegd.

Heeft de Voorzitter geen aanmerking op de notulen en worden hem binnen acht dagen na de ter lezing legging door geen der overige leden schriftelijke aanmerkingen gemaakt, dan worden de notulen na verloop van laatstgenoemden termijn door de handteekening van den Voorzitter bekrachtigd. *

Worden wel aanmerkingen gemaakt, dan worden de notulen eerst in de volgende vergadering vastgesteld.

De notulen liggen steeds ter inzage voor den Wethouder en de in art. 8 genoemde leden van het Schooltoezicht.

Art. 12.

Acht de Voorzitter een door de schoolvergadering aangenomen voorstel in strijd met Wet, Verordening, met dit Reglement, of met het belang van de school, dan deelt hij dit, met opgaaf van redenen, binnen acht dagen, nadat het aangenomen is, schriftelijk mede aan Burgemeester en Wethouders en aan der Secretarie der vergadering.

De Secretaris geeft den leden der vergadering schriftelijk kennis van het schrijven van den Voorzitter en neemt het in de notulen op.

6