is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de gemeente zou verder de bevoegdheid moeten worden verleend tot het instellen van plaatselijke Bibliotheek-Commissies, bij voorkeur bestaande uit leden van den gemeenteraad, bestuursleden van gesteunde boekerijen en verder uit meerderjarige inwoners der gemeente. Aan deze Commissies zou opgedragen behooren te worden het toezicht te voeren op het geheele plaatselijk biliotheekwezen. Hieronder zou te verstaan zijn, het doen nakomen der door de overheid gestelde voorwaarden, en het adviseeren over maatregelen in het belang der plaatselijke boekerijen.

Ten slotte behoort aan de gemeenten de bevoegdheid gegeven te worden, van het Rijk tegemoetkoming en voorschotten te verzoeken in het belang van het plaatselijk bibliotheekwezen. Deze verzoeken waren te richten aan een Rijkscollege, dat over het verleenen van beide adviseert."

Deze gedachtengang is die van het praeadvies, door den heer Greve uitgebracht op de jaarvergadering van de Vereeniging voor Openbare Leeszalen te Arnhem op 24 April j.1. gehouden. Naar aanleiding van dit praeadvies werd het volgende besluit genomen:

„De algemeene vergadering der Vereeniging voor Openbare Leeszalen in Nederland draagt het bestuur op aan te dringen:

a. bij de gemeenten om hetzij zelf de stichting van openbare leeszalen ter hand te nemen of deze althans krachtig financieel te steunen;

b. bij het Rijk om hetzij rechtstreeks of indirect door rijkssteun aan de gemeenten de oprichting van openbare leeszalen te bevorderen."

Inderdaad ontwikkelt zich de Openbare Leeszaal en Boekerij in die richting. Want behalve de gemeente-bibliotheken te Amsterdam, Arnhem, Deventer, Goes, Gouda, Haarlem, Leeuwarden en Maastricht is er slechts een Openbare Leeszaal geheel op gemeentekosten beheerd, te Rotterdam.

Te Alkmaar, St. Annaland, Dordrecht, 's Gravenhage, Groningen, Leeuwarden, Utrecht en Zutfen worden door Vereenigingen met subsidie van overheidswege de hier besproken inrichtingen ge. exploiteerd.

De uitgaven voor hare Universiteitsbibliotheek bedragen voor Amsterdam / 42900, voor de Haarlemsche ƒ5000, voor de Deventersche /1500, voor de Arnhemsche (?) , terwijl Rotterdam voor haar Openbare Leeszaal en Boekerij rond /12000 besteed.

Vergelijken we nu eens de oude bibliotheek van Haarlem met