is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zaterdag 13 Juli.

J. E. ter Gouw, Wandeling door Amsterdam.

Dr. P. J. Blok, Geschiedenis van het Ned. Volk XI.

Dr. A. Doyer van Cleeff, Scheikunde. Boek der uitvindingen I.

Multatuli, Brieven X.

Mr. N. de Roever, Onze voorouders I. Darwin, De afstamming van den mensch. Astrologie voor iedereen.

De boeken, die in de leeszaal ter raadpleging staan, zooals N. G. Pierson, Handboek der staathuishoudkunde. — H. P. G. Quack, Socialisten. Woordenboeken, Encyclopediën, enz. werden bovendien voortdurend gebruikt.

In dit verslag wordt ook een statistiek gegeven van den maatschappelijken stand der personen aan wie boeken werden uitgeleend aan: 210 ambtenaren, 48 bouwkundigen, 56 dienstboden, 30 electriciens, 835 kantoor- en winkelbedienden, 68 kooplieden en winkeliers, 14 kunstschilders, 30 musici, 436 onderwijzers(essen) L., U. L., M. U. L. en H. O., 605 particulieren, 913 werklieden, 89 winkeljuffrouwen, 385 schoolgaanden (L. S., H. B. S. en Gymn.) enz. Het totaal aantal bezoekers bedroeg in 1908 125000.

Het jaarverslag over 1907—08 van de Leeuwardensche vereeniging geeft ook inlichting om den maatschappelijken toestand der bezoekers. „Evenals vorige jaren," lezen we op pag. 5, „behoorde de meerderheid der bezoekers tot de middenklasse; ambtenaren en onderwijzers vormden een belangrijk percentage. Het getal arbeiders-bezoekers was den afgeloopen winter grooter dan den vorigen. Vermoedelijk hield dit verband met de heerschende werkloosheid." Elders, o. a. te Zutfen deed men in dit opzicht dezelfde ervaring op.

De oudste openbare leeszaal (niet volksbibliotheek) hier te lande is de Dordtsche, die in 1899 werd opgericht. Verouderen doet ze niet, want het bestuur dezer vereeniging gaf in 1908 blijk van frisch initiatief door het nemen van een proef met bibliotheekvoordrachten voor de leden d. w. z. „met het doen van korte voordrachten over onderwerpen van letteren, kunst en wetenschap, om daardoor den lust tot lezen en het gebruik maken van de bibliotheek bij de leden op te wekken of aan te wakkeren. Beiden slaagden uitnemend en trokken tal van toehoorders. De eerste werd gehouden in Maart door den heer Joh. de Meester, over Nieuwe Literatuur; de tweede in December door den heer Edw. B. Koster uit Den Haag, over Shakespeare. Beide heeren hielden hun voordrachten geheel belangeloos waarvoor het bestuur hun nogmaals dankt."