is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds worden hier en daar voordrachten, cursussen enz. over schilderkunst, prentkunst, kunstnijverheid enz. gehouden als inleiding op tentoonstellingen (Amsterdam stelt om-niet zalen van het Suasso-museum beschikbaar) of ommegangen door musea, doch nog weinig. Uit de bezoekcijfers mag echter de gevolgtrekking gemaakt worden, dat de laatste jaren ondanks alles de belangstelling stijgende is. Die belangstelling zal zeker aanmerkelijk verhoogd worden, indien uitvoering gegeven wordt aan het besluit 19 December 1908 te Arnhem door afgevaardigden van kunstgenootschappen genomen. Daar werd toen besloten een Centraal Comité te vormen, dat zich zou belasten met het organiseeren van reizende tentoonstellingen van werken van levende meesters, schilders zoowel als beeldhouwers, van portefeuilles van kunstgenootschappen, van voorwerpen van kunstnijverheid enz.

Toch is er eene ontwakende belangstelling, vooral met betrekking tot technische of vakmusea. Daarvan getuigt menig raadsbesluit. De vroedschap van de residentie besloot in 1908 kosteloos eene vroegere ambtswoning af te staan aan de vereeniging „Het Museum ten bate van het Onderwijs" en aan deze vereeniging eene subsidie van ƒ500 toe te kennen. Verscheidene gemeenten steunen de vereeniging „Het Nederlandsch Schoolmuseum o. a. Amsterdam met ƒ 500, Rotterdam, Leiden, Haarlem/100.

In het vorig jaar nam men op het Prinsenhof te Amsterdam het voorstel van B. en W. aan om voor het te stichten Xij verheidsmuseum kosteloos den grond van de gedempte Oldenbarneveldtgracht af te staan.

Het Haarlemsche Museum voor Kunstnijverheid en het Koloniaal Museum, beide stichtingen van de Maatschappij tot Bevordering der Nijverheid, worden samen uit de gemeentekas met f 1500 gesteund.

Aan het verleenen dezer subsidies wordt als regel nooit eene voorwaarde verbonden, die de volksontwikkeling meer zou kunnen bevorderen.

In alle deelen van ons land zijn thans of gemeentelijke öf gesubsidieerde musea gesticht. Vereeniging na vereenigingtracht op velerlei gebied leiding en centralisatie te brengen. Moge de vergadering te Arnhem de kiem geweest zijn van eene permanente organisatie. De kracht ten goede, die op een nevengebied van de Vereeniging voor Openbare Leeszalen uitga, moge tot navolging wekken.

Tot besluit volgt hier een overzicht van de besproken stellingen, dat nagenoeg volledig mag genoemd worden.