is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III. VOLKSGEZONDHEID.

Dat er bij verschillende gemeentebesturen in zaken, rakende de volksgezondheid, belangstelling bestaat, die stijgende is, moge blijken uit het feit, dat van de „Nederl. congressen voor openbare gezondheidsregeling" steeds meer gemeenten, waaronder ook verscheidene kleinere, lid worden. In 1906 bedroeg hun aantal 18, te weten: Amsterdam, Arnhem, Assen, Baarn, Beerta, Bodegraven, Delft, Dordrecht, 's-Gravenhage, Haarlem, Heerlen, Katwijk a/d Rijn, Maasstricht, Roermond, Rotterdam, Utrecht, Winschoten en Zwolle, terwijl in 1907 nieuwe leden waren de gemeenten Enschedé, Leiden, Maassluis en Nijmegen.

Schoolartsen. Hoewel reeds geruimen tijd van medische zijde er op gewezen is, welk een grooten invloed het schoolbezoek in menigvuldig opzicht op het lichamelijk welzijn en de lichamelijke ontwikkeling van het kind uitoefent, zoo heeft toch een eenigszins uitvoeriger studie over bepaalde gevallen en een systematische bestudeering van het vraagstuk der schoolhygiène eerst den laatsten tijd plaats gehad.

De groote beteekenis van deze studie is zeer zeker wel algemeen erkent en dit niettegenstaande beantwoordt de toestand van het schoolwezen vaak nog geenszins aan de meest bescheiden eischen van de gezondheidsleer. Eensdeels komt dit zeker wel hierdoor, dat zeer vaak de middelen ter verwezenlijking van die rechtvaardige eischcn ontbreken, anderdeels omdat daar, waar het zooeven gewenschte beletsel niet aanwezig is, de voorgeschreven hygiënische maatregelen niet juist worden toegepast of toegepast kunnen worden.