is toegevoegd aan je favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de plaatsing van de gangen, van privaten, de ligging van de speelplaats en op dorpen zeer zeker ook den toestand van het drinkwater; en bij de inrichting der school zelve, het ontwerp van banken, leermiddelen, enz.;

b. in de tweede plaats zal bij bestaande scholen, dat hyg. toezicht zich bepalen tot toezicht op den toestand van de omgeving, van de lucht, van het water, de algemeene reinheid en den toestand der privaten, der verwarming, ventilatie, enz.

c. in de derde plaats zal dat medisch-hyg. toezicht zich bepalen tot de scholieren en wel het zal te letten hebben op hun gezondheidstoestand, in 't bijzonder bij besmettelijke ziekte en wel chronische (oogziekte, egyp. oogz., tuberculose lues) of bij acute als mazelen, diphterie, kinkhoest, typhus en eenige, gelukkig niet vaak voorkomende, meer.

d. en in de vierde plaats zal het zich te bepalen hebben tot de onderwijzers en wel tot het hygiënisch onderwijs op de opleidingsscholen en het houden van vergaderingen ter bespreking van den hyg. toestand op school.

Zeer zeker is het te betreuren, dat bij den bouw eener school met architectuur en hygiëne zeer zelden rekening wordt gehouden, meestal omdat geldelijke offers door haar kan gevergd worden en men meent, dat deze niet noodzakelijk zijn te achten; maar mocht ook al bij den bouw van een nieuwe school voor velen het advies van den schoolarts niet onontbeerlijk zijn, anders is het met het in het tweede geval genoemde punt.

Hoe juichen wij 't toe, dat den geneesheer wordt opgedragen toe te zien op mogelijke schadelijke invloeden in de omgeving der scholen, op dorpen vooral, op den toestand van het drinkwater, op de leermiddelen, of deze zoodanige zijn, dat zij beantwoorden aan te stellen eischen met het oog op het vermogen der kinderen, of de ventilatie voldoende is, of lichaamsreinheid betracht wordt! Door een periodisch onderzoek der schoollucht kan de medische hygiënist zich overtuigen, of in bepaalden tijd de lucht voldoende ververscht kon worden, enz.

Als derde punt komt dan het toezicht op de scholieren zelve.

Algemeen is men 't er over eens, dat 't hoogst wenschelijk ware, dat het geneeskundig toezicht reeds bij de opname van nieuwe leerlingen plaats vond. In den laatsten tijd toch is het in twijfel getrokken, of het wel juist is om op een bepaalden leeftijd het kind schoolplichtig te doen zijn. Zeker is het, dat niet voor alle