is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze nam toe — omdat trots de beste, zoo te prijzen voorzorgen, er in latere jaren een factor bijgekomen was, die alles overheerschte.

Nam de bijziendheid niet in sterkere mate toe op de scholen, waar intensiever leerplan was, waar meer huiswerk gemaakt werd? Nog twijfelde men aan de juistheid der gevolgtrekking. Men ging de leeftijden na en zag.... dat, naarmate het kind jeugdiger de hoogere klassen bereikte, de bijziendheid sterker toenam, dat de dertienjarige, die zijn evenouden makker eenige jaren vooruit was, ook eenige malen meer de kans beloopen had om bijziende, of nog meer te worden.

Trok allerwegen de toenemende bijziendheid de aandacht, ook de ruggegraatsverkromming bleef niet langer een „toevallig ontdekt euvel. Men ging mede de oorzaak na en gaf allereerst de banken de schuld, die het kind, door minder goede houding, krom deden zitten. Daarna kwam de houding bij het schrijven aan de beurt en het steilschrift, eerst vóór 1700 het eemg bekende, werd weer in eere hersteld, totdat in latere jaren men een middenweg vond, waarbij door het papier eenigszins scheef te leggen, het rechtopstaand geschreven schrift, bij het lezen zeer

op het schuine geleek.

Wel was de beweging van de pen nu, evenals bij het steilschrift, de richting van de gemakkelijkste oogbewegingen en was op de houding van het kind niets aan te merken, doch de schrijvende hand had nu grootere en andere bewegingen te maken en vermoeide gauwer dan bij schuinschrift.

Intusschen zal hierin de ervaring leeren, welke methode de

beste is.

Als methode tot bestrijding of verbetering van de scoliose

lijkt ze ons bij uitstek geschikt.

Het besmettingsgevaar is op school veel grooter dan er buiten. Haarziekten, oogziekten, besmettelijke ziekten, die we allen met name kennen, worden door de school verbreid en er aan toe te voegen hebben we verkoudheid, kinkhoest, bepaalde uitslagen.

Kwam thuis het kind slechts in aanraking met broertjes en zusjes, op school ontmoet het dagelijks tal van medescholieren, en de kansen op het verkrijgen van ziekten, door overerving, zijn groot, te grooter, waar geen voorzorgen genomen zijn om kinderen, lijdende aan besmettelijke en andere ziekten, te weren van de school.